Związek Zawodowy
"KADRA"
KW S.A. KWK "Bobrek-Centum"
w Bytomiu
tel.:
fax:
email:
32 / 71-81-343
32 / 71-81-385
Paryż 2010 Czocha 2010 Moszna 2010
AKTUALNOŚCI
O nas
Aktualnosci
Imprezy
Wycieczki
Galeria
Kontakt
Pokaż listę aktualności »
18
kwiecień 2014
ZUS, a dniówki postojowe

Odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej na interpelację nr 11154 w sprawie zasad naliczania okresów pracy górniczej do celów emerytalnych w przypadkach ograniczania wydobycia ze względów ekonomicznych, na przykładzie kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

 Odpowiadając na pismo z dnia 7 września br. (znak: SPS-023-11154/09), przy którym przesłana została interpelacja posła Grzegorza Pisalskiego w sprawie zasad naliczania okresów pracy górniczej do celów emerytalnych w przypadku ograniczenia wydobycia ze względów ekonomicznych uprzejmie wyjaśniam, co następuje. W powszechnym systemie emerytalnym przyjęte zostało, iż przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe.
 Za okres składkowy uważa się okres podlegania przez pracownika ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. W konsekwencji oznacza to, iż pracownikowi, któremu przysługuje wynagrodzenie za czas postoju z przyczyn dotyczących pracodawcy, okres ten uwzględniany jest przy ustalaniu prawa do emerytury jako okres składkowy.
Należy podkreślić, iż górnicy jako jedyna grupa zawodowa spośród grup objętych powszechnym systemem emerytalno-rentowym zachowali szczególne, uprzywilejowane zasady przechodzenia na emeryturę. Podczas gdy powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, górnicy mogą przechodzić na emeryturę w wieku 50 lub 55 lat. Ponadto pracownikowi, który pracę górniczą wykonywał pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat prawo do emerytury przysługuje bez względu na wiek. Oznacza to, że w skrajnych przypadkach górnik może przejść na emeryturę nawet w wieku 43 lat.
Przy tak preferencyjnych zasadach ustalania prawa do emerytury kryterium wykonywania pracy górniczej jest w przepisach określone dosłownie. W związku z tym przy ustalaniu uprawnień do emerytury górniczej bez względu na wiek zalicza się pracę górniczą wykonywana pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy i określone okresy zaliczane do pracy górniczej.
 Inne okresy niż określone ustawowo nie są uwzględniane przy ustalaniu uprawnień do tej szczególnej emerytury.
Przy ustalaniu okresów pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią stosowana jest zasada uwzględniania istoty tej pracy wynikającej z definicji ustawowej oraz zróżnicowanie ze względu na charakter stanowiska, na którym górnik wykonuje pracę górniczą.
Należy podkreślić, iż z uwagi na ten szczególny rodzaj pracy i wynikające z tytułu jej wykonywania szczególne uprawnienia emerytalne górnicy dzielą się na dwie grupy:
- górników zatrudnionych pod ziemią na stanowiskach robotniczych i na stanowiskach niższego i średniego dozoru górniczego do sztygara oddziałowego włącznie;
 - pracowników wyższego dozoru ruchu i kierownictwa ruchu kopalń.
 W przypadku pierwszej grupy przy ustalaniu prawa do emerytury i jej wysokości uwzględnia się pracę pod ziemią na podstawie świadectwa pracy. W świadectwie pracy uwzględniane są dni postojowe, w których górnik nie wykonywał pracy pomimo gotowości do jej podjęcia z przyczyn dotyczących pracodawcy. W przypadku tych osób nie jest wymagane przez organy rentowe przedstawienie wykazu dniówek przepracowanych pod ziemią z uwagi na istotę wykonywanej pracy. W przypadku tej grupy górników (górnicy zatrudnieni pod ziemią na stanowiskach robotniczych i na stanowiskach niższego oraz średniego dozoru górniczego) dni postojowe jako niezaliczone do okresów pracy górniczej można odpracować w proporcji jeden dzień za jeden dzień postojowy.
Natomiast w przypadku drugiej grupy, tj. wąskiej grupy zawodowej pracowników wyższego dozoru i kierownictwa kopalń, wymagane jest dokumentowanie okresu pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykazem zjazdów pod ziemię.
Jako miesiąc przepracowany pod ziemią przyjmuje się:
- 25 dni roboczych, jeżeli okres tej pracy przypada przed dniem 1 stycznia 1981 r.,
- 22 dni robocze, jeżeli okres tej pracy przypada po dniu 31 grudnia 1980 r.
 Okres pracy górniczej jest szczególnym rodzajem stażu pracy, od którego zależą szczególne, preferencyjne uprawnienia. Z tego też względu okres pracy górniczej co do zasady nie powinien być rozszerzany o żadne inne okresy.

   Minister

   Jolanta Fedak

   Warszawa, dnia 22 września 2009 r.

Pokaż całość »
17
kwiecień 2014
Oficjalna propozycja przestoju w KW

Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) oficjalnie poinformował związkowców z kompanijnych organizacji związkowych o zamiarze ogłoszenia tzw. przestoju ekonomicznego, przedstawiając "harmonogram postojowy" dla jednostek organizacyjnych KW. Strona społeczna mówi "Nie" i chce odstąpienia od tego pomysłu. Zapowiada masówki oraz "dalsze działania" w przypadku braku reakcji ze strony Zarządu.
Wspomniany "harmonogram", będący na tę chwilę oficjalną propozycją Zarządu, przewiduje przestój ekonomiczny:
- od 28 kwietnia do 5 maja w KWK "Bobrek-Centrum", KWK "Bolesław Śmiały", KWK "Brzeszcze", KWK "Chwałowice", KWK "Jankowice", KWK "Piast", KWK "Piekary", KWK "Pokój", KWK "Sośnica-Makoszowy", KWK "Ziemowit" oraz specjalistycznych jednostkach organizacyjnych,
- od 22 kwietnia do 5 maja dla pracowników Centrali Kompanii Węglowej SA,
- od 5 maja do 30 maja lub od 1 czerwca do 30 czerwca w KWK "Brzeszcze", KWK "Piekary", KWK "Pokój" i KWK "Sośnica-Makoszowy".
W stosunku do kopalń "Bielszowice", "Halemba-Wirek", "Knurów-Szczygłowice", "Marcel" i "Rydułtowy-Anna" planowane jest częściowe ograniczenie produkcji z jednoczesnym zwolnieniem części pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie od 28 kwietnia do 5 maja.
Z zapowiedzią przestoju nie zgodzili się związkowcy. Zarząd jednak oświadczył, że stosowna uchwała, będąca zatwierdzeniem decyzji o jego wprowadzeniu, zostanie podjęta mimo sprzeciwu. Kolejny sprzeciw strony społecznej zakończyła zapowiedź organizacji masówek dla pracowników kopalń od przyszłej środy oraz deklaracja przeprowadzenia "dalszych działań", jeśli pracodawca nie zareaguje.

Pokaż całość »
17
kwiecień 2014
Związkowcy apelują do premiera

13 central górniczych związków zawodowych zaapelowało do premiera Donalda Tuska o spotkanie w związku z bardzo trudną sytuacją górnictwa węgla kamiennego w Polsce - poinformowało portal górniczy nettg.pl biuro prasowe śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
Zdaniem związkowców, bez zdecydowanych działań rządu na Śląsku dojdzie do likwidacji kilkuset tysięcy miejsc pracy.
W środę (16 kwietnia) list został złożony na ręce wojewody śląskiego przez przedstawicieli NSZZ Solidarność, ZZ Kadra i ZZG z prośbą o przekazanie premierowi.

- Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego w Polsce jest tragiczna. Zarządy spółek węglowych nie radzą sobie zarówno z wydobyciem węgla, jak i z jego sprzedażą. (...) Związki zawodowe mają ogromne zastrzeżenia w stosunku do nadzoru właścicielskiego nad spółkami - napisano w liście do Donalda Tuska.
Liderzy górniczych central zwracają uwagę, iż niebawem kończy się okres obowiązywania rządowej strategii dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego na lata 2007-2015 oraz ustawy regulującej m.in. finansowanie zobowiązań powstałych wskutek likwidacji kopalń.
Wobec tego, ich zdaniem, potrzebne jest nakreślenie nowej strategii dla branży.

- Nadszedł już czas, by otwarcie powiedzieć, jakie plany w stosunku do górnictwa ma polski rząd. Czy bezpieczeństwo energetyczne kraju oparte będzie na naszym narodowym skarbie - węglu, czy na nośnikach energii pochodzących z importu? Fakty wskazują, że właściciel spółek węglowych nie ma żadnego pomysłu na unormowanie sytuacji w polskim górnictwie - czytamy w dokumencie.
Związkowcy oczekują od szefa rządu podjęcia działań na rzecz opracowania polityki energetycznej kraju opartej na węglu, będącym jedynym surowcem energetycznym, którego Polska posiada pod dostatkiem.

- Wszelkie zaniechania w obecnej sytuacji będą nieodwracalne i doprowadzą do katastrofy całego kraju - przestrzegają liderzy górniczych związków zawodowych.PZZ „KADRA" i inne górnicze związki zawodowe wskazywały już nie raz na istniejące problemy jakości zarządzania spółkami węglowymi i nadzoru właścicielskiego nad spółkami oraz podejmowały próby otwarcia debaty na temat nowej strategii funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Związki zawodowe deklarują, że chciałyby usłyszeć jakie długoterminowe plany w stosunku do branży ma polski rząd. Związkowcy, zwrócili uwagę Wojewody Śląskiego na sygnały wskazujące na wzrastające niezadowolenie załóg górniczych, które może doprowadzić do protestów i ich eskalacji. 
Pracownicy z niepokojem przyjmują ostatnie propozycje zarządów i informacje o trudnościach w funkcjonowaniu Spółek. Niepokojąca jest informacja o tym, że w Kompanii Węglowej może dojść do tzw. przestoju ekonomicznego, co przełożyłoby się na przerwy w wydobyciu, a w konsekwencji na niższe wynagrodzenia pracowników. W dniu 17 kwietnia zaplanowane zostało spotkanie w tej sprawie w siedzibie KW S.A. Oprócz problemów panujących w Kompanii Węglowej omówienia wymaga również sytuacja w pozostałych Spółkach oraz szczególna sytuacja importu węgla za wschodniej granicy RP. 
Związki zawodowe obawiają się likwidacji setek tysięcy miejsc pracy oraz powstania dramatycznej sytuacji na Śląsku w obliczu zaniechania systemowych działań w obronie polskiego węgla, który jest głównym nośnikiem energii w naszym kraju. 
 
http://www.kadra.org.pl/pdf/2014/16042014_tusk.pdf

Pokaż całość »
08
kwiecień 2014
II międzyzwiązkowy turniej piłki noznej

Rozegrany w dniu 05.04.2014 r. II międzyzwiązkowy turniej piłki nożnej o puchar dyrektora KWK ,, Bobrek – Centrum” rozpoczął sezon rozgrywek piłkarskich. W turnieju łącznie udział wzięło 6 drużyn, reprezentujących poszczególne organizacje związkowe, działające w ramach naszej Kopalni. Punktualnie o 10.00 sędzia zawodów gwizdkiem rozpoczął pierwszy mecz, w którym spotkały się drużyny ZZ KADRA oraz NSZZ Solidarność. Drużyna KADRY, jako zwycięzca poprzedniej edycji, występowała w roli faworyta, drużyna Solidarności, za cel wyznaczyła sobie zajęcie, jednego z 3 miejsc na podium. Po zażartym 15 – minutowym pojedynku, obfitującym w liczne parady bramkarskie oraz pokaz zdolności strzeleckich, w szczególności zawodników KADRY, pojedynek zakończył się zwycięstwem Kadrowiczów   7 – 0. Pozostałe spotkania przebiegały w równie zaciętej, ale sportowej atmosferze. Nieliczne żółte karki wymierzane przez sędziów, studziły jedynie, nieco gorące zapędy niektórych zawodników. Hitem zawodów była niezbyt liczna, za to bojowo nastawiona drużyna Ratowników, która z każdym zwycięskim meczem zbliżała się do podium zawodów. Niestety w decydującym spotkaniu, stanowiącym o 1 miejscu zawodów, na drodze stanęła im niezwyciężona drużyna KADRY pokonując ich 3 – 0. Ostatecznie po trwającym niemal 4 – godziny turnieju

I - miejsce zajęła drużyna KADRY

II - miejsce zajęła drużyna Ratowników

III - miejsce zajęła drużyna Przeróbki

IV - miejsce zajęła drużyna Jedności

V - miejsce zajęła drużyna Solidarności

VI - miejsce zajęła drużyna ZZ Górników

 Wspaniała atmosfera zawodów, stworzona przez licznie zgromadzoną publiczność, niekonwencjonalne zagrania piłkarskie startujących zawodników oraz popisy bramkarskie, których nie powstydziłby się sam Wojtek Szczęsny, sprawiły, że nawet dla postronnych obserwatorów turniej ten był pięknym widowiskiem.

Wieczorem podczas uroczystego spotkania przewodniczący poszczególnych organizacji wręczali swoim drużynom okazałe puchary oraz pamiątkowe dyplomy. Nie zapomniano również o uhonorowaniu najlepszego strzelca zawodów, którym został zawodnik KADRY   p. Dawid Mielniczuk, zdobywając 6 bramek. Najlepszym bramkarzem został p. Krzysztof Bombelka  z Ratowników, a najlepszym i jednocześnie najstarszym zawodnikiem zawodów p. Jan Niewidok z drużyny Przeróbki. Zakończony turniej pokazał, że nie tylko pracą żyją górnicy, że stać ich również na dobrą zabawę oraz zdrową rywalizacje sportową, dzięki czemu burzą stworzone przed laty niezdrowe stereotypy.

 

Pokaż całość »
07
kwiecień 2014
Zawody w kręgle o puchar przewodniczącego KADRY

 Sobotnie popołudnie 29.03.2014 r. członkowie naszego Związku, spędzili na zawodach w kręglach, walcząc o puchar przewodniczącego ZZ KADRA. Była to już druga odsłona zawodów, które na stałe wpisały sie w kalendarz imprez organizowanych przez nasz Związek.  Tym razem w zawodach udział wzięło łącznie 44 zawodników, wśród których sporą grupę tworzyły  dzieciaki. Po krótkiej rozgrzewce i zaznajomieniu sie z torem, rozpoczęła się zażarta rywalizacja w poszczególnych grupach. Już na wstępie zawodów dało się zauważyć, że poziom rywalizacji znacząco się podniósł w porównaniu z poprzednim turniejem. W grupie kobiet z 15 startujących zawodniczek do ścisłego finału dostało się 8 pań, z czego najlepszy rezultat uzyskała pani Danuta Kionka. Pośród 22 mężczyzn wyłoniono 8 zawodników, wśród których najwięcej punktów zdobył pan Łukasz Kol. Finałowe rozgrywki pokazały, jak ważnym elementem jest opanowanie i umiejętność poskromienia emocji oraz nerwów. Zawodniczki i zawodnicy pomimo tego, że zawody trwały, już parę godzin w decydujących momentach byli w stanie wykrzesać w sobie dodatkowe pokłady energii, pozwalające na wykonanie prawie że idealnych rzutów. Kibice licznie zgromadzeni, dodatkowo podkręcali atmosferę zawodów, zagrzewając uczestników do walki oraz entuzjastycznie nagradzając udane rzuty. W końcowej klasyfikacji wśród kobiet 
I - miejsce zajęła p. Wrobel Irena                    
II - miejsce zajęła p. Budzyńska Iwona                                                                                    
III - miejsce zajęła p. Aleksandra Leszczyk                                                         
Wśród mężczyzn       
 I - miejsce zajął p.  Łukasz Kol                                                                                                  
II - miejsce zajął p. Budzyński Tomasz                                                                                      
III - miejsce zajął p. Florczak Mariusz    
                                                                                 
Wśród najmłodszych uczestników zawodów
 I - miejsce zajęła Czuber Daria                                                                                                
 II - miejsce zajęła Gibas Aleksandra                                                                                          
III - miejsce zajęła Dominika Bigos                                                                                          
Wszystkim uczestnikom zawodów gorąco dziękujemy, a zwycięzcą gratulujemy zajętych miejsc, jednocześnie licząc, że następnym razem pozostali członkowie Naszego Związku dołączą do wspólnej zabawy.
Pokaż całość »
28
marzec 2014
Apel KADRY o strategię dla górnictwa

Porozumienie Związków Zawodowych Kadra zwróciło się do wicepremiera Janusza Piechocińskiego o pilne podjęcie działań mających na celu wypracowanie strategii działalności górnictwa po 2015 r. Związkowcy zwracają uwagę, że akty prawne normujące obecnie działalność podmiotów górnictwa węgla kamiennego (program działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 - 2015 oraz ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 - 2015) przestaną obowiązywać 31 grudnia 2015 r.
Związkowcy stwierdzają, że do wysłania listu do wicepremiera skłoniły ich postępujące utrudnienia w działalności podmiotów górniczych. Zwracają także uwagę na takie przesłanki, jak troska o utrzymanie miejsc pracy i spokoju społecznego oraz zmieniająca się sytuacja geopolityczna Europy i Świata, wpływające na konieczność weryfikacji oceny naszych zasobów surowców energetycznych w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Za istotny aspekt uważają także ustalenie polskiego "mixu energetycznego" i stabilnych zasad funkcjonowania branży górniczej, umożliwiających podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych.
"Dyskusja nad przyszłością branży węgla kamiennego toczy się od dawna, jednak bez oczekiwanych efektów. Porozumienie Związków Zawodowych Kadra widzi konieczność pilnego opracowania wieloletniej "Strategii". Ze względu na długie procesy inwestycyjne w górnictwie powinna ona obejmować lata 2016 - 2030. PZZ Kadra deklaruje konstruktywny udział w tych pracach. W poczuciu odpowiedzialności za kraj, branżę i jej pracowników jeszcze raz zwracamy się o jak najszybsze zainicjowanie przez rząd prac nad nową "Strategią" dla górnictwa węgla kamiennego" - czytamy w liście przesłanym także portalowi górniczemu nettg.pl
Apel trafił także na ręce Piotra Rykali, przewodniczącego Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego.

Pokaż całość »
25
marzec 2014
Rozważania nad lutowym porozumieniem

Minęły dwa miesiące od momentu, gdy Kadra Kompanii Węglowej powiedziała NIE i odmówiła podpisania porozumienia w temacie Programu Restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014 – 2020, porozumienia które miało uzdrowić Kompanię i dać Zarządowi oddech, porozumienia, które podobno chciał podpisać Zarząd i pozostałe związki zawodowe. Jakoś tak się dziwnie złożyło, że na porozumieniu nie było ani jednego podpisu. To chcieli, czy nie chcieli?
Po tej decyzji zostaliśmy opluci przez wszystkich. Staliśmy się czarną owcą ruchu związkowego. Podejrzewano nas o prowokację, o celowe dogadanie się z Zarządem. To my mieliśmy wskazywać osoby do zwolnienia, to przez nas miała być zwalniana nie tylko administracja, ale także dozór. Zdaniem niektórych również my powinniśmy byli teraz wskazać jak ratować firmę. A przecież w trakcie negocjacji zwracaliśmy uwagę, że 1000 osób administracji i oszczędności wynoszące 70 mln zł nie uratują Kompanii i nie te osoby są tu winne, lecz sposób zarządzania firmą. Wskazywaliśmy, że bez dywersyfikacji sprzedaży i wzmocnieniu strony przychodowej na administracji się nie skończy. Dlatego złożyliśmy propozycję, by te 70 milionów rozłożyć na wszystkich pracowników spółki, bo wszyscy powinni solidarnie ponieść konsekwencje tej trudnej sytuacji, niezawinionej przez załogę. Mówiąc, że wszyscy mieliśmy na uwadze także Zarząd i Centralę. Niestety, nie było na to zgody ani ze strony zarządu, jak i związków zawodowych, a my znowu byliśmy ci źli.
Nasza decyzja o niepodpisaniu porozumienia miała także pozytywny wydźwięk. Po okresie zaskoczenia (udawanego czy nie) strona związkowa zrozumiała, ze nie da się prowadzić negocjacji z Zarządem jako jedna reprezentacja, gdy się z sobą nie rozmawia, gdy nie ma polaryzacji stanowisk w swoim gronie. Na sali negocjacyjnej czasami jest już za późno. Stąd spotkanie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego i projekt porozumienia wypracowany przez stronę związkową, który stał się podstawą kolejnej tury negocjacji zakończonej podpisaniem porozumienia w dniu 6 lutego, a opracowany na jego podstawie program restrukturyzacji został przyjęty przez Radę Nadzorczą spółki.
Od podpisania lutowego porozumienia minął już miesiąc, lecz w Kompanii nic się nie zmieniło. Ostatnie spotkanie z Zarządem pokazało, że jest coraz gorzej, a nie lepiej. Administracja i emeryci nie uratują i poprawią płynności spółki. Kompania przypomina dryfujący statek bez sternika. Obecny Zarząd nie ma pomysłu na dywersyfikację sprzedaży węgla i zwiększenie strony przychodowej. Próbuje przetrwać tnąc koszty pracownicze. Po jednostronnym wypowiedzeniu Porozumienia z 20 grudnia 2004 r w temacie posiłków profilaktyczne dla administracji, zawieszeniu im 14-tej pensji na trzy kolejne lata oraz wypowiedzeniu odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i obniżeniu im deputatu węglowego o jedną tonę przyszedł czas na kolejne wypowiedzenia. Tym razem nie mając zgody związków zawodowych wypowiedział jednostronnie waloryzację posiłków profilaktycznych pozostałym pracownikom oraz przesunął wypłatę deputatu węglowego emerytom na koniec roku. W tym miejscu rodzi się pytanie, które elementy funduszu płac zostaną wypowiedziane w następnej kolejności? Ekwiwalent z tytułu pomocy szkolnych, dodatek na przejazd urlopowy, a może reszta węgla emeryckiego lub całe Porozumienie. Może się wkrótce okazać, że Zarząd okrężną drogą doprowadzi Program Restrukturyzacji na lata 2014 - 2020 do projektu przedłożonego związkom w listopadzie 2013 r. Projektu, który nie był przez nie do przyjęcia. Co wtedy? Może to jednak Kadra miała rację mówiąc Nie. Może należało nie podpisywać Porozumienia i pójść ścieżką sporu zbiorowego. Może związki, które utraciły zaufanie do obecnego Zarządu powinny ponownie spotkać się w ramach sztabu i wypracować wspólny kierunek działań w obecnej sytuacji. Może należało poprzeć wniosek naszej organizacji do Rady Nadzorczej o odwołanie zarządu.

Pokaż całość »
18
marzec 2014
ABC deputatów węglowych

Deputat węglowy to część wynagrodzenia za pracę, w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym dostarczana oprócz i niezależnie od pensji, stosowana tylko w niektórych gałęziach przemysłu. W górnictwie otrzymują go także emeryci i renciści.
Podstawą prawną przyznawania deputatu są układy zbiorowe pracy (lub powiązane z nimi porozumienia). To rodzaj umowy pomiędzy pracodawcą i stroną społeczną (związkami zawodowymi). Oznacza to, że zasady dotyczące deputatów mogą ulec zmianie, gdy strony takiej umowy dogadają się w tej sprawie. Taka sytuacja miała miejsce np. 6 lutego br. w Kompanii Węglowej, gdy zarząd i związki zawodowe porozumiały się w sprawie zmniejszenia wymiarów deputatu węglowego dla emerytów i rencistów o 1 t węgla. Zgodnie z tą samą zasadą w 2012 r. od wydawania deputatu węglowego dla emerytów odstąpiono całkowicie w kopalni Kazimierz-Juliusz.
Wielkość deputatu nie jest taka sama dla wszystkich uprawnionych. Zależy od tego, w którym z przedsiębiorstw górniczych pracuje lub pracowała osoba uprawniona do tego świadczenia. W przypadku emerytów ważna jest także data przejścia na emeryturę. Np. emeryci, którym deputat wypłaca Kompania Węglowa (także jako następca prawny zlikwidowanych spółek węglowych), jeśli przeszli na emeryturę przed 21 grudnia 1991 r., gdy zaczął obowiązywać Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Zakładów Górniczych, są obecnie uprawnieni do 1,5 t węgla. Ci, którzy przeszli na emeryturę po tej dacie, otrzymują obecnie 2 t.
Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy przysługuje także emerytom i rencistom z kopalń zlikwidowanych oraz przedsiębiorstw robót górniczych. W tym wypadku (z pewnymi wyjątkami, dotyczącymi Kompanii Węglowej) ciężar wypłaty tego świadczenia bierze na siebie budżet państwa.
Kwota ekwiwalentu za każdą przysługującą tonę węgla jest określana co roku w obwieszczeniach ministra gospodarki. Podstawą do jej określenia jest cena zbytu 1 t węgla w sortymencie orzech II, ustalona wg średniej ceny z IV kw. roku poprzedniego, skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na bieżący rok. W 2014 r. kwota ta wynosi 597,54 zł.
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej emeryci i renciści mają prawo do 2,5 lub 3 t, a pracownicy do 8 t węgla. Od 2012 r. JSW nie wydaje węgla w naturze, świadczenie wypłacane jest wyłącznie w postaci ekwiwalentu pieniężnego. Emeryci otrzymują ekwiwalent w dwóch ratach - w maju i październiku, pracownicy zatrudnieni na "starych" umowach o pracę mogą wybrać, czy ekwiwalent chcą otrzymywać z comiesięczną wypłatą, czy też raz w roku dostawać go w całości. Jeśli zdecydują się na to drugie rozwiązanie, pieniądze z ekwiwalentu trafiają na ich konta w kwietniu. Pracownicy zatrudnieni w oparciu o nowe umowy, a więc od lutego 2012 r., otrzymują ekwiwalent częściami - co miesiąc przy wypłacie, a po przejściu na emeryturę nie mają prawa do ekwiwalentu za węgiel. 597,54 zł na rękę realnie otrzymują emeryci, bo do ekwiwalentu pracowniczego doliczany jest ZUS, a potem od całej kwoty naliczane są podatki. Pracownik "na rękę" dostaje więc ok. 515 zł za tonę węgla. Łączny koszt ekwiwalentu dla pracowników JSW w 2013 r. wyniósł 135,95 mln zł, w przypadku emerytów kwota ta wynosiła 64,2 mln zł.
W Katowickim Holdingu Węglowym zasady przyznawania deputatów węglowych reguluje protokół dodatkowy nr 52 do Holdingowej Umowy Zbiorowej z 28 stycznia 2010 r. Dokument ten został zaakceptowany przez wszystkie związki zawodowe, dlatego każda zmiana w tym zakresie wymaga zgody wszystkich sygnatariuszy. Brak choćby jednego podpisu powoduje nieważność zmiany. Zgodnie z protokołem pracownicy Holdingu uprawnieni są do 8 t węgla rocznie w sortymencie orzech II płukany, a świadczenie to może być realizowane w naturze bądź w formie ekwiwalentu pieniężnego. Emeryci, którym przysługują 3 t węgla rocznie, swoje uprawnienie mogą realizować wyłącznie w naturze, ale mogą spieniężyć talony na węgiel w kasie kopalni. Za jedną tonę otrzymują wówczas 339 zł. Kwota ta wynika z uzgodnień z organizacjami związkowymi. Deputat pracowniczy wchodzi w skład wynagrodzenia. Jest wykazywany jako jego składnik, opodatkowany i "ozusowany", a zatem wchodzi też w wyliczenie podstawy emerytury. W 2013 r. deputaty pracownicze kosztowały spółkę 84,2 mln zł, a węgiel emerycki ok. 40 mln zł.
W Kompanii Węglowej pracownicy otrzymują 8 t, a emeryci i renciści 2 lub 1,5 t węgla rocznie. Od 2012 r. emeryci i renciści mogą zamienić węgiel, wydawany dotąd w naturze, na ekwiwalent pieniężny. Wartość ekwiwalentu ustalana jest na podstawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu węgla, ogłaszanej przez ministra gospodarki. W 2014 r. ekwiwalent wynosi 597,54 zł za tonę. Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem ekwiwalentu pieniężnego, powinny złożyć w tej sprawie oświadczenie w referacie węglowym. Koszty, które ponosi Kompania Węglowa z tytułu emeryckiego węgla, wynoszą rocznie 266 mln zł - tyle co miesięczne wynagrodzenia netto dla jej pracowników. Węgiel pracowniczy to koszt 280 mln zł rocznie.
• Z najnowszych danych katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że do bezpłatnego węgla uprawnionych jest 341,5 tys. górniczych emerytów i rencistów. Koszty, które ponoszą z tytułu wypłaty tego świadczenia spółki węglowe i ZUS, wynoszą rocznie 559,3 mln zł. Az

Pokaż całość »
18
marzec 2014
Marcowe rozmowy w KW S.A.

W ubiegłym tygodniu miały miejsce w Kompanii Węglowej dwa spotkania. W pierwszym z nich 12 marca strona związkowa spotkała się z Zarządem Kompanii Węglowej. Na wstępie spotkania organizacje otrzymały dwa dokumenty przyjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 28 lutego br., tj. Program Restrukturyzacji Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014 – 2020 oraz PTE na 2014 rok.
W dalszej części wiceprezes Nowak przedstawił wyniki Kompanii za styczeń oraz prognozę wyniku za luty. Z przedstawionych danych wynika, że za dwa miesiące Kompania będzie miała stratę. Zdaniem wiceprezesa Nowaka jednak nie wynik finansowy jest zagrożeniem dla spółki, lecz jej płynność. Z przedstawionych wyliczeń jednoznacznie wynikało, że Kompanii w najbliższym czasie może grozić utrata płynności finansowej.
Nawiązując do sytuacji ekonomicznej spółki Zarząd zaproponował stronie związkowej podpisanie kolejnego porozumienia w dwóch tematach. Tematem pierwszym było zamrożenie rewaloryzacji wartości bonów żywnościowych na poziomie 2013 roku na okres jednego roku, a najlepiej na 3 lata z art. 9¹ k.p. Drugą propozycją było przesunięcie wypłaty deputatu węglowego dla emerytów na koniec roku.
W odpowiedzi na te propozycje wszystkie centrale związkowe stwierdziły, że słysząc je, w kontekście porozumienia z 6 lutego czują się oszukane przez Zarząd i żadnego porozumienia w tych tematach, jak i innych, które odbierałyby pracownikom elementy wynagrodzenia nie podpiszą.
Z wypowiedzi Zarządu wynikało, że jest on zdeterminowany i należy się spodziewać, że będzie on wypowiadał kolejne elementy Porozumienia z 20 grudnia 2004 roku. I tak się już stało. W dniu 13 marca Zarząd Uchwałą nr 179/2014 wypowiedział, a nie "zamroził" związkom zawodowym w trybie art.365¹ Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy postanowienia § 1 art. 5 Załącznika nr 13 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r. i odstąpił od waloryzacji posiłków profilaktycznych.
Z kolei w piątek 14 marca w Kompanii Węglowej odbyło się spotkanie strony związkowej z nadinspektorem pracy Panem Grzegorzem Bilskim, w związku z rozpoczęciem przez niego kontroli w spółce, w następujących tematach:
1. skontrolowanie czy zawieszenie wypłaty 14-tej pensji grupie administracji nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania,
2. zbadanie kto jest pracownikiem grupy administracji, z uwagi na brak definicji tej grupy uzgodnionej przez pracodawcę i stronę związkową,
3. sprawdzenie mocy obowiązującej zmniejszenia rocznego wymiaru bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów o jedną tonę.
W trakcie spotkania strona związkowa przedstawiła swoje stanowisko w tych tematach, zwracając szczególną uwagę na brak w spółce definicji administracji przyjętej przez strony oraz wprowadzone jednostronnie Zarządzenia Prezesa nr 13 i 17 definiujące, kto jest pracownikiem inżynieryjno-technicznym. Podniesiono również temat przeniesienia do grupy administracji pracowników, którzy wykonują swoją prace w systemie zmianowym, w odzieży oraz obuwiu roboczym i wyposażeni są w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
Nadinspektor Bilski wysłuchał wszystkich tych uwag i poinformował stronę społeczną, że odniesie się do przedstawionych mu uwag. Nie będzie natomiast badał wątku węgla emeryckiego, ponieważ grupa emerytów i rencistów nie jest związana z pracodawcą stosunkiem pracy, a zgodnie z zapisami ustawy PIP jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy.
Zakończenia kontroli należy się spodziewać na początku kwietnia. O jej wynikach strona społeczna zostanie poinformowana na oddzielnym spotkaniu.

Pokaż całość »
13
marzec 2014
Turniej halowej piłki nożnej KADRY Kompanijnej

 Inauguracją rocznicowych obchodów 10-lecia istnienia KADRY Kompanii Węglowej S. A. był turniej halowej piłki nożnej, zorganizowany przez przewodniczącego naszego związku p. Mariusz Wakuła w Wiśle w dniu 01.03. 2014 r. Chęć udziału w zawodach zgłosiły 4 drużyny, reprezentujące KWK ,, Bobrek – Centrum”, KWK ,, Marcel”, KWK ,, Knurów” oraz KWK ,, Bielszowice”. Punktualnie o godz. 09.00 startujące drużyny stawiły się w hali przy ul. Hoffa, gdzie nastąpiło losowanie drużyn oraz ich prezentacja. W pierwszym inauguracyjnym pojedynku, spotkały się zespoły KADRY ,, Bobrek – Centrum” oraz KADRY ,, Knurów”. Po zaciętym meczu, obfitującym w niezliczoną ilość parad bramkarskich oraz sytuacji strzeleckich zwycięskim zespołem okazała się KADRA ,, Bobrek – Centrum” zwyciężając 5 : 3. W następnym spotkaniu stanęły przeciwko sobie drużyny KADRY ,, Marcel” oraz ,, Bielszowic”, z którego zwycięsko 3 : 1, wyszła drużyna zza miedzy, czyli ,, Bielszowice”. W trwającym ponad 4 godzinny turnieju do ostatniej chwili ważyły się losy zwycięstwa. Każda z drużyn miała szansę na zdobycie I miejsca, każda grała na 100 % swoich możliwości. Publiczność licznie zgromadzona w wiślańskiej hali gorąco wspierała gromkim dopingiem zawodników swoich drużyn. Ostatecznie: 

I miejsce zajęła KADRA ,, Marcel”

II miejsce zajęła KADRA ,, Bielszowice”

III miejsce zajęła KADRA ,, Knurów”

IV miejsce zajęła KADRA ,, Bobrek – Centrum”

Na zakończenie piłkarskich zmagań, zaproszono na boisko Panie reprezentujące poszczególne zespoły, które wystąpiły w konkursie rzutów karnych. Zadaniem każdej z nich, było strzelenie gola do bramki, której bronił przewodniczący danej organizacji związkowej. W czasie trwania festiwalu strzeleckiego, okazało się, że wśród kibiców są Panie, które celnością dorównują zawodnikom startującym w turnieju.

Kumulacją sobotniego spotkania, było wieczorne wręczenie okolicznościowych pucharów i dyplomów, startującym drużynom. Uhonorowano również najlepszego strzelca zawodów, którym został p. Mateusz Korban z KWK ,, Bielszowice”, zdobywając łącznie 7 bramek. Najlepszym bramkarzem został p. Artur Bachta, również z KWK ,, Bielszowice”, a najlepszym piłkarzem p. Jarosław Pawelec z KWK ,, Marcel”. Dekoracji dokonał przewodniczący KADRY Kompanii Węglowej S. A. p. Mariusz Wakuła oraz wiceprzewodniczący PZZ KADRA p. Marek Gacka. Nie zapomniano również uhonorować najliczniejszą i najgłośniejszą grupę kibiców, którą była, ekipa z KWK ,, Bobrek – Centrum” oraz najlepiej strzelające Panie, startujące w turnieju rzutów karnych. Na zakończenie, wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie należy czekać na następny jubileusz KADRY Kompanijnej, lecz w miarę możliwości, jak najszybciej spotkać się na podobnym turnieju, w jeszcze liczniejszym gronie.

 


Pokaż całość »

Osób on-line: 1
Wyświetlenia: 87963

Żart dnia! :-)

Pani pyta się na lekcji uczniów jak wygląda święty Mikołaj. To dzieci mówią, że ma brodę, worek z prezentami, czerwone ubranie. Jeszcze Jasio się zgłasza i mówi, że ma grubą dupę. Pani się pyta: dlaczego? Na to Jasio mówi, że tata powiedział, że pod choinkę dostanie wielkie gówno.

poprzedni
WSTECZ
następny
DALEJ
3
fajny
0clock face hour hand minute hand second hand