Związek Zawodowy
"KADRA"
KW S.A. KWK "Bobrek-Centum"
w Bytomiu
tel.:
fax:
email:
32 / 71-81-343
32 / 71-81-385
Paryż 2010 Czocha 2010 Moszna 2010
AKTUALNOŚCI
O nas
Aktualnosci
Imprezy
Wycieczki
Galeria
Kontakt
Pokaż listę aktualności »
19
sierpień 2014
O planie naprawczym

Ogólne założenia swojego planu naprawczego na lata 2014-2027 Kompania ujawniła 7 sierpnia. Program miał być konsultowany ze stroną społeczną, jednak wcześniej miał go poznać szef rządu. Związkowcy poznali jego szczegóły podczas spotkania z premierem.
Pierwszym celem, jaki stawia sobie zarząd Kompanii jest uzyskanie płynności finansowej i odbudowa kapitału własnego. Jak informowało Ministerstwo Gospodarki, strata Kompanii Węglowej po 6 miesiącach br. zwiększyła się do 342,3 mln zł. Pogorszenie wyniku nastąpiło pomimo wzrostu przychodów finansowych (168,1 mln zł), uzyskanych głównie ze sprzedaży akcji Południowego Koncernu Węglowego. Dla porównania po pierwszym półroczu 2013 r. strata Kompanii wynosiła 228,7 mln zł. Spółka, która pod koniec czerwca do tony sprzedanego węgla dopłacała średnio już 34,85 zł, chce też podnieść efektywność. Mówi się o wydłużeniu tygodnia pracy kopalń.
Plan przewiduje także zmianę modelu organizacyjnego firmy, dofinansowanie jej działalności ze źródeł zewnętrznych oraz przekształcenia w składzie akcjonariatu. Jak dowiedział się portal górniczy nettg.pl, pod uwagę była brana sprzedaż na rzecz Węglokoksu czterech kopalń: Jankowice, Rydułtowy-Anna, Piekary i Pokój. Od kilku tygodni głośno jest też o schyłku kopalni Sośnica-Makoszowy. Praca tego zakładu ma zostać ograniczona do ruchu Makoszowy, który skończy fedrować wraz z wyczerpaniem się obecnej koncesji. Nieco lepsze perspektywy mają przed sobą Brzeszcze, które wraz z bliskim już dojściem do pokładu 510 (dostęp do niego został zamknięty po pożarze endogenicznym z 2012 r.) mają szanse powalczyć o przyszłość.
"Ograniczenie stałych kosztów osobowych i świadczeń pozapłacowych oraz zobowiązań wobec byłych pracowników" rozpoczęto dzięki porozumieniu z 6 lutego, które m.in. zawiesiło wypłatę deputatu węglowego i posiłków regeneracyjnych dla administracji, dopłaty do 100-proc. wynagrodzenia za chorobowe i ograniczyło emeryckie deputaty o 1 t węgla. Teraz cięcia - dotyczące zarówno deputatów jak i czternastek - mogą pójść dalej. Koszty, które ponosi Kompania Węglowa z tytułu emeryckiego węgla, wynoszą rocznie 266 mln zł. Planowane jest też wprowadzenie programu dobrowolnych odejść pracowników administracyjnych oraz tych dołowych, którzy będą chcieli skorzystać z tej możliwości - wyjaśniał prezes Kompanii.
Podczas ostatniej konferencji prasowej zarząd KW informował, że w latach 2015-2020 w sposób naturalny z pracy w Kompanii odejdzie 15-20 tys. osób. Kilka tysięcy osób będzie musiało skorzystać z programu dobrowolnych odejść.
Szef PZZ Kadra Dariusz Trzcionka przyznaje, że w trakcie prezentacji programu naprawczego KW sytuacja była bliska wrzenia. Strona społeczna wysunęła pomysł konsolidacji branży - powołania jednego podmiotu na bazie Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i Węglokoksu. Pod uwagę brana jest też dalsza konsolidacja, tym razem przy udziale energetyki.
- Premier nie odrzucił tej propozycji. Nad jej szczegółami od poniedziałku 17 sierpnia pracuje specjalny zespół, w którego skład weszli przedstawiciele zarządów spółek węglowych oraz liderzy trzech reprezentatywnych central związkowych - mówi Dariusz Trzcionka.
Pierwsze efekty prac tego gremium mają trafić na biurko Donalda Tuska w piątek, 22 sierpnia.  

Pokaż całość »
14
sierpień 2014
KADRA w kancelarii Premiera

W kancelarii premiera odbyło się kolejne – szóste już spotkanie poświęcone założeniom dalszego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu na czele z Premierem Donaldem Tuskiem oraz górniczych związków zawodowych. Z ramienia PZZ „KADRA” w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Dariusz Trzcionka.
Spotkanie otworzył Premier podtrzymując swoje wcześniejsze deklaracje doprowadzenia do naprawy polskiego górnictwa. Następnie wiceminister Jakubowski z Kancelarii Premiera przedstawił tematy które można uznać za zrealizowane:    

 1. Kompania Węglowa przez półtora roku nie będzie musiała spłacać zaległych zobowiązań wobec ZUS.
 2. Sfinalizowano sprzedaż kopalni Knurów – Szczygłowice do JSW S.A.
 3. Zostały zrealizowane przedpłaty energetyki za zakontraktowany węgiel.
 4. Podpisano porozumienie w sprawie wydłużenia terminu wykupu obligacji KW przypadające na 30 czerwca 2017 r. i 29 czerwca 2018 r.

Minister Jakubowski przedstawił również tematy będące w trakcie realizacji. Najważniejsze to:

 1. Powołanie do życie spółki handlującej węglem Polskie Składy Węgla.
 2. Przedstawił koncepcję prób zmniejszenia importu węgla z Rosji z możliwością całkowitego zakazu importu nie-sortu.
 3. Trwają prace nad przygotowaniem zasad udzielania koncesji na sprzedaż węgla.
 4. Następnie głos zabrał Mirosław Taras Prezes Kompanii Węglowej. Przedstawił on wstępny program naprawczy KW. W programie tym znalazły się zapisy o ograniczeniu ilości ścian wydobywczych oraz przodków. Program zakładał również sprzedaż Węglokoksowi czterech kopalń KW.

Te elementy są w gestii zarządu Kompanii Węglowej podkreślił prezes Mirosław Taras. Drugim elementem restrukturyzacji przedstawionym przez prezesa jednak wymagające uzgodnienia ze stroną społeczną to:

 1. Całkowite zawieszenie wypłaty „węgla emeryckiego”.
 2. Zmiana systemu wynagradzania w kompanii Węglowej na system rynkowy (wynagrodzenie podzielone na gwarantowane i ruchome w zależności od osiągniętych wyników).
 3. Zawieszenie 14-tej pensji pracownikom Kompanii na okres jednego roku
 4. Likwidacja ZGRI poprzez wchłonięcie pracowników do Kompanii Węglowej.
 5. Łączenie spółek i zakładów zależnych.

Strona społeczna na spotkaniu przedstawiła następujące propozycje:

 1. Przejęcia obciążenia wypłaty „węgla emeryckiego” przez Skarb Państwa.
 2. Opracowanie miksu energetycznego określającego zapotrzebowanie energetyki na węgiel kamienny i węgiel brunatny.
 3. Utworzenie grupy producentów węgla energetycznego na bazie Kompanii Węglowej , Katowickiego Holdingu Węglowego i Węglokoksu.
 4. Określenie cen bazowych węgla dla energetyki.

Powstała grupa robocza w skład której wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawców. Pierwsze efekty pracy tego zespołu poznamy pod koniec przyszłego tygodnia, wtedy też zostanie uzgodniony termin kolejnego spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Po zakończenie spotkania strony podpisały wspólny komunikat.

 

Pokaż całość »
13
sierpień 2014
Podsumowanie rozmów w Warszawie

Specjalny zespół roboczy zajmie się związkową propozycją konsolidacji w branży górniczej. Tym samym wprowadzenie w spółkach węglowych programów zakładających drastyczne cięcia zostało zawieszone. To najważniejsze ustalenie kolejnej rundy rozmów przedstawicieli górniczych central związkowych z rządem.

Przedstawiciele Związków przyznają, że obawiali się, iż ta runda rozmów może zakończyć się fiaskiem.


 ,, Gdy na początku spotkania zaprezentowano stronie społecznej przygotowane przez zarząd Kompanii Węglowe założenia programu naprawczego, które sprowadzają się do ślepych cięć i likwidacji i dodano, że w pozostałych spółkach też jest trudna sytuacja, które może wymagać podobnych działań, zrobiło się nerwowo. Atmosferę zaostrzyły wysuwane przez część rządowych ekspertów propozycje zmian właścicielskich, które  zakładają wyniszczającą walkę pomiędzy poszczególnymi kopalniami".
 
Nad przedstawionym przez stronę społeczną pomysłem konsolidacji w branży, czyli powołaniu na bazie Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego jednego podmiotu z udziałem Węglokoksu, będzie teraz pracował mieszany zespół roboczy, w skład którego wejdą przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawców.
Przed spotkaniem duże zaniepokojenie w środowisku górniczym wzbudził fakt nieumieszczenia przedsiębiorstw z sektora górnictwa węgla kamiennego w przygotowanym przez Ministerstwo Skarbu Państwa wykazie podmiotów strategicznych dla polskiej gospodarki. Rząd tłumaczył, że brak spółek węglowych na tej liście wynika z kwestii kompetencyjnych. Wykaz przygotował resort skarbu i umieścił tam spółki, nad którym sprawuje nadzór właścicielski. Tymczasem nadzór właścicielski nad górnictwem sprawuje resort gospodarki i dlatego przedsiębiorstwa naszego sektora tam się nie znalazły. Ten błąd ma zostać naprawiony. Ruch, jest po stronie Ministra Gospodarki, który powinien zadbać o to, aby firmy górnicze również znalazły się na liście podmiotów strategicznych dla gospodarki naszego państwa.
Jako pozytywny efekt środowych rozmów ocenił też ustalenia w sprawie polskiego miksu energetycznego. Ale konkretne decyzje w tej sprawie mogą zapaść nie wcześniej niż pod koniec roku, po unijnym szczycie w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej Wspólnoty. Ponownie omawiano też propozycje związane z ograniczeniem nadmiernego importu węgla z Rosji. Prace nad tym elementem działań naprawczych na polskim rynku węgla kamiennego nadal trwają. W związku z powyższym porozumiano się co do stworzenia grupy roboczej, złożonej z przedstawicieli strony społecznej, władz spółek oraz przedstawicieli rządu, która do 22 sierpnia przeanalizuje przedstawione przez związki koncepcję.
 

Pokaż całość »
12
sierpień 2014
Związkowcy żądają naprawy uchybień

Wśród 22 spółek o strategicznym znaczeniu dla państwa są spółki energetyczne, KGHM i PGNiG a nie ma węglowych. Związkowcy wystąpili w poniedziałek (11 sierpnia) do premiera o wpisanie na tę listę spółek wydobywających węgiel.
- To dla nas ogromne i przykre zaskoczenie, że wśród 22 firm, które stanowić mają o bezpieczeństwie ekonomicznym i energetycznym państwa, pominięto podmioty z naszego sektora. Rząd od miesięcy przekonuje nas i publicznie głosi, że węgiel kamienny pozostaje strategicznym surowcem dla polskiej gospodarki. Brak spółek węglowych na liście podmiotów strategicznych stawia pod znakiem zapytania prawdziwość tych rządowych deklaracji - uważają zwiazki zawodowe. 
Domagamy się "natychmiastowej naprawy tego uchybienia i umieszczenia na przedmiotowym wykazie spółek wydobywających węgiel kamienny" - czytamy w liście wysłanym do premiera przez przedstawicieli górniczej. Zdaniem związkowców fakt, iż na liście spółek strategicznych nie ma ani jednej związanej z górnictwem węgla kamiennego (choć są spółki energetyczne mając elektrownie węglowe), świadczy o bagatelizowaniu sektora przez rząd.
Związkowcy są również zbulwersowani tym, iż nadal nie ma wykazu złóż strategicznych węgla o kluczowym znaczeniu dla państwa. W liście do premiera przypominają, że " Zgodnie z przyjętą w 2011 roku "Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030" rząd do końca ubiegłego roku powinien opublikować wykaz złóż węgla kamiennego i brunatnego. Ujęte w tym dokumencie obszary będą pod ochroną prawną. Okazuje się jednak, że dopiero pod koniec maja tego roku utworzono grupę roboczą ds. złóż...".
22 spółki o strategicznym znaczeniu dla państwa, to takie, w których państwo nie straci władztwa korporacyjnego, czyli zachowa większość udziałów i decydujący głos. Oznacza to, że firmy te nie będą podlegać pełnej prywatyzacji. Czy to, iż spółki wydobywcze węgla kamiennego i brunatnego mogą zostać w pełni sprywatyzowane?
Odpowiedź na takie pytanie związkowcy będą chcieli usłyszeć 13 sierpnia. Wówczas w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli górniczych central związkowych z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie efektów prac międzyresortowego zespołu ds. funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, a także nowej strategii dla sektora wydobywczego w Polsce.   Dyskusja w kancelarii premiera będzie się koncentrować także na projekcie utworzenia Państwowych Składów Węgla. Ideą tego projektu, w który mają się zaangażować Kompania Węglowa, Katowicki Holding Węglowy i Węglokoks jest wyeliminowanie łańcuszka pośredników zarabiających na sprzedaży surowca i dostarczeniu odbiorcom węgla dobrej jakości z polskich kopalń sygnowanego marką Polski Węgiel.
Związkowcy zwracają też uwagę, że konieczne jest przywrócenie udziału polskiego węgla kamiennego w bilansie energetycznym kraju. Z pewnością jednym z tematów rozmów będą też założenia programu naprawczego Kompanii Węglowej, które zarząd spółki kilka dni temu przekazał właścicielowi.

Pokaż całość »
01
sierpień 2014
Rządowo-związkowe rozmowy w Katowicach

O godz. 11, w piątek (1 sierpnia) w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim rozpoczęćo się spotkanie górniczych związków zawodowych z dyrektorem Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki prof. Maciejem Kaliskim. W spotkaniu tym uczestniczą również członkowie i prezesi zarządów spółek węglowych. W programie spotkania przewidziano trzy punkty. Pierwszy to prezentacja wstępu i diagnozy do projektu dokumentu "Program rozwoju górnictwa węgla kamiennego w latach 2016-2020 z perspektywą do roku 2027". W drugim punkcie spotkania spółki węglowe przedstawią informację o realizacji "Programu działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015". Zaprezentują także swoje propozycje działań wpisanych do nowego programu.
Spotkanie zakończy przedstawienie przez stronę społeczną, w tym również przez ZZ KADRA propozycji wizji sektora, które powinny znaleźć się w programie branży.  W projektach tych znalazł się m.in. punkt dotyczący konieczności prowadzenia kampanii społecznych promujących polski węgiel.
- Uważamy, że tego typu działania są niezbędne. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tej kwestii na spotkaniach z premierem Donaldem Tuskiem - powiedział Dariusz Trzcionka, przewodniczący PZZ Kadra.
Przypomnijmy, że za niespełna 2 tygodnie (13 sierpnia) związkowcy jadą do Warszawy by po raz kolejny spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem. Te rozmowy, wg oczekiwań zwiazkowców mogą okazać się "rozstrzygające dla przyszłości polskiego górnictwa węgla kamiennego".

Pokaż całość »
31
lipiec 2014
Wizja sektora górniczego wg PZZ KADRA

Zgodnie z ustaleniami z ostatniego posiedzenia ministerialno-związkowego zespołu ds. opracowania "Programu rozwoju górnictwa węgla kamiennego w latach 2016- 2020 z perspektywą do roku 2027" górnicze centrale związkowe przygotowały opracowane przez siebie wizje funkcjonowania sektora. Poniżej przedstawiamy dokument przygotowany przez Porozumienie Związków Zawodowych Kadra.
Zdaniem PZZ Kadra górnictwo węgla kamiennego w roku 2027 będzie oparte na dwóch filarach: wydobyciu węgla i pozyskaniu energii w procesach chemicznego przetwarzania węgla. W sektorze górnictwa węgla kamiennego powinien obowiązywać ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, w którym zawarte byłyby prawa i obowiązki pracowników i pracodawców oraz warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy.
Zdaniem związku niezbędne jest jak najszybsze przygotowanie przez Państwo audytu technicznego zasobów, ich wielkości i jakości. Należy też przeprowadzić ocenę kosztów wydobycia węgla z poszczególnych rejonów w powiązaniu z istniejącą strukturą kopalń.
Związek zwraca uwagę, że należałoby spowodować uproszczenie procedur koncesyjnych.
- Udział ministra gospodarki w procedurach koncesyjnych z jednej strony jest pożądany, aby miał wpływ na gospodarkę złożem, ale z drugiej strony współpraca dwóch ministerstw na pewno nie uprości i nie przyśpieszy procesu koncesyjnego - czytamy w dokumencie.
PZZ Kadra zwraca uwagę, że należy promować w Polsce sprzedaż węgla z polskich kopalń, a współdziałanie w tym zakresie wszystkich producentów węgla grubego jest niezbędne.
- Szczegóły utworzenia Państwowych Składów Węgla powinny należeć głównie do KW, KHW oraz Węglokoksu i JSW. Wiemy, że polskie górnictwo przy obecnym poziomie wydobycia nie jest w stanie zaspokoić popytu indywidualnych odbiorców na węgle grube, dlatego niezbędne jest zintensyfikowanie działań przez spółki w celu zwiększenia produkcji wymaganych sortymentów. Należy wprowadzić mechanizmy, być może normy jakościowe, wyeliminowanie importu niesortowanego węgla, które pozwoliłyby Ministerstwu Gospodarki na kontrolę wielkości importu - pisze Kadra.
Związkowcy przekonują, że w zakresie zmian organizacyjnych należałoby dążyć do połączeń kapitałowych górnictwa węgla kamiennego z energetyką i energetyką cieplną. Zapewniłoby to stabilny zbyt produkcji węgla, stabilną produkcję energii elektrycznej i energii cieplnej, finansowanie inwestycji w kopalniach i, wydaje się, uczciwy podział zysków z wydobycia kopaliny i produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
Jako trzeci sposób zmian własnościowych związkowcy wskazują na zawiązywanie spółek pracowniczych, które powinny otrzymać wsparcie ze strony państwa w postaci preferencyjnych kredytów inwestycyjnych dla członków spółki pracowniczej. Inną możliwością jest udzielenie zgody na udział w tym procesie kapitałowemu inwestorowi strategicznemu. Kadra uważa tez, że w procesie prywatyzacji i zmian własnościowych spółek górniczych powinny być podmioty preferowane polskie podmioty kapitałowe z udziałem Skarbu Państwa (np. Węglokoks). Uwzględniona powinna być również zasada, że w procesie prywatyzacyjnym Skarb Państwa zachowuje decydujący głos (pakiet kontrolny).
Kolejnym postulatem jest wypracowanie systemu walki z zagrożeniami naturalnymi, a szczególnie z zagrożeniem metanowym, przy wykorzystaniu nowych technologii i badań, takich jak przedeksploatacyjne wydobycie metanu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy załóg należałoby zawrzeć w programie obowiązek stosowania przez pracodawców najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w tym zakresie.
- Uczelnie powinny kształcić pod kątem najnowszych technologii i organizacji pracy. Uczelnie wspólnie z przedsiębiorcami muszą zapewnić dobry kontakt studenta z przemysłem. Nie może być tak, że odbycie praktyki w zakładzie pracy jest problemem studenta. Potrzebna jest tu interwencja i nadzór państwa. Należy również po podjęciu decyzji o rozmiarze górnictwa i wielkościach zatrudnienia dostosować szkolnictwo zawodowe, które powinno w zasadniczej części naboru dostarczać wyszkolonych pracowników - uważają związkowcy.
W opinii autorów dokumentu kluczem do uzyskania rentowności w górnictwie będzie techniczny audyt zasobów i infrastruktury kopalń dla prowadzenia wydobycia tam, gdzie będzie możliwość uzyskania rentowności. Drugim kluczowym aspektem uzyskania rentowności w górnictwie jest wielkość płatności publicznoprawnych obciążających tonę węgla. Stanowią one 1/3 kosztu wydobycia.
- Może warto by było dla zapewnienia rentowności i utrzymania bezpieczeństwa energetycznego zmniejszyć VAT z 23 proc. do 15 proc. tak jak w Rosji. VAT i akcyza stanowi 27 proc. tych wszystkich obciążeń. Redukcja obciążeń o 20 zł. dałaby obecnie rentowność spółkom, a państwo prawie by nie zauważyło tego ubytku - rozważają związkowcy z Kadry.
Ich zdaniem możliwe jest przeprowadzanie wspólnych zakupów dla towarów i artykułów masowych.
- Spółki już prowadzą wspólne zakupy dla swoich kopalń, rozszerzenie tego na całe górnictwo może nie przynieść efektów, bo korzyść z prawdopodobnie niższej ceny wynikającej z efektu skali może być stracona przez koszt nowych stanowisk pracy ludzi kontrolujących cały ten proces. Nie wyobrażamy sobie wspólnych zakupów dla górnictwa specjalistycznego sprzętu, kombajnów, obudów dedykowanych konkretnym warunkom górniczo-geologicznym - czytamy w piśmie.
Związkowcy z Kadry twierdzą, że propozycja poprawy rentowności górnictwa poprzez pozbawienie pracowników i emerytów prawa do bezpłatnego węgla jest nie do przyjęcia.
- Są to świadczenia historyczne i dla zrealizowania celu (rentowności) uprawnienia deputatowe emerytów i rencistów powinny być przejęte (wykupione) przez państwo - uważają.
Autorzy stanowiska twierdzą też, że w zakresie nowych technologii należy "wspierać przedsięwzięcia mające na celu podziemne i naziemne zgazowanie węgla, ekstrudację, produkcję paliw płynnych z węgla, budowę elektrowni zasilanych syn gazem ale również należałoby wprowadzać wydobycie metanu przed frontem eksploatacyjnym otworami z powierzchni, co oprócz wymiaru ekonomicznego zwiększałoby poziom bezpieczeństwa pracy górników pod ziemią".
Postulują również opracowanie projektu planu społecznego dla pracowników górnictwa i mieszkańców Śląska.
- Każdy wprowadzany program restrukturyzacyjno-pomocowy ujawniał nadwyżki w zatrudnieniu. Jeżeli będzie tak również w wyniku realizacji "Programu rozwoju górnictwa węgla kamiennego", to należy przygotować podwaliny pod "Plan społeczny dla pracowników górnictwa" przy współudziale ministra gospodarki, ministra pracy i polityki społecznej, wojewody, marszałka, prezydentów i burmistrzów gmin górniczych, zarządów spółek górniczych i strony społecznej. Podstawowym celem programu ma być praca dla mieszkańców Śląska i Małopolski - czytamy w dokumencie.

Pokaż całość »
23
lipiec 2014
KADRA w Sejmie

We wtorek odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Sejmu RP, w którym uczestniczyli przedstawiciele PZZ „KADRA”Przewodniczący Dariusz Trzcionka, Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki i Przewodniczący organizacji z Sekcji Węgla Kamiennego PZZ „KADRA” – Zdzisław Chętnicki i Bogusław Konieczny.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11:00 i miało wiele przerw ze względu na prace Sejmu nad ustawą o OZE. W czasie swojego posiedzenia Komisja rozpatrzyła informację Ministra Gospodarki i Ministra Skarbu Państwa o aktualnej sytuacji górnictwa węgla kamiennego, o przyczynach złej kondycji sektora i spółek węglowych oraz działań podejmowanych dla poprawy tego stanu.
W czasie posiedzenia Komisji parlamentarnej przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki prof. Maciej Kaliski prezentował informacje o sytuacji w Spółkach węglowych. Sytuacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce dramatycznie się pogarsza. Po 5 miesiącach br. branża miała 631 mln zł straty. Do końca maja polskie kopalnie wydobyły 28,7 mln t węgla, to o 1,889 mln t mniej niż przed rokiem. Sprzedaż surowca, niższa aż o 11,4 proc. wobec danych sprzed roku wyniosła 26,919 mln. Na zwałach spółek węglowych po pięciu miesiącach zalegało 7,989 mln t surowca. W kopalniach zatrudnionych było 104 tys. pracowników. Przychody osiągnięte przez branżę wynosiły 10,54 mld zł i spadły rok do roku o 1,26 mld zł. Strata, jaką na jednej tonie węgla ponosiły po 5 miesiącach br. spółki węglowe wynosiła 30,96 zł. Sytuacja w we wszystkich Spółkach Węglowych jest trudna i zróżnicowana w zależności od ich bieżącej kondycji finansowej.
W czasie posiedzenia posłowie zajmowali się rozpatrzeniem i zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji rządu na temat sytuacji w górnictwie węgla kamiennego. Z kolei Klub Parlamentarny Solidarna Polska zgłosił wniosek o rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji na temat rządowych planów pomocy Kompanii Węglowej SA w związku z planowanymi przez Zarząd Spółki zwolnieniami grupowymi. Z uwagi na zarządzoną przerwę na część pytań zgłoszonych przez posłów odpowiadali ministrowie na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP.
Parlamentarzyści z Klubu SLD – Zbyszek Zaborowski i Klubu PIS – Grzegorz Tobiszowski pytali przedstawicieli ministerstwa gospodarki o działania podejmowane w obecnej sytuacji przez Radę Nadzorczą i Zarząd KW S.A. Ich pytania dotyczyły szczególnie planów jakie ma Ministerstwo Gospodarki wobec największej Spółki węglowej. W ich ocenie Ministerstwo powinno się obecnie w większym stopniu koncentrować na rozwiązaniach a nie na analizach sytuacji, która jest dobrze znana. Czas analiz i diagnoz już minął – potrzeba przełamać obecne problemy w Spółkach węglowych.
Przewodniczący PZZ „KADRA” Dariusz Trzcionka przypomniał, że nadal brakuje odpowiedniej polityki i nadzoru na rynku energetycznym, szczególnie w odniesieniu do kształtowania mix-u energetycznego. Wytwórcy energii elektrycznej wciąż zbyt często zakupują jako pośrednicy energię elektryczną zamiast skupić się na podstawowej działalności jako jej producenci. Wiele elektrowni na węgiel kamienny ograniczyło swoją produkcję lub ją zatrzymało w niektórych okresach i taka sytuacją wywołuje narastanie zwałów węgla i piętrzenie się problemów w górnictwie. Energetyka opalana węglem kamiennym nie odbiera zamówionego surowca. W branży górniczej utrzymuje się stała sytuacja zagrożenia dla polskich miejsc pracy.
Przedstawiciele PZZ „KADRA” systematycznie uczestniczą jako obserwatorzy strony społecznej w posiedzeniach parlamentu w Komisji Gospodarki. Do zakresu działania Komisji Gospodarki należą sprawy polityki gospodarczej, a w szczególności: restrukturyzacji gospodarki, efektywności przemysłu, handlu międzynarodowego i wewnętrznego, technologii, inwestycji bezpośrednich i udziału kapitału zagranicznego, a także samorządu pracowniczego, gospodarczego i pracodawców, oraz sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorców, sprawy rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług, a także sprawy ochrony przed działaniem monopoli, w szczególności monopoli naturalnych, zapewniania wolności konkurencji na rynku, zasadności koncesjonowania zawodów i działalności gospodarczej, przeciwdziałania monopolizacji oraz ochrony praw konsumenta.  

Pokaż całość »
23
lipiec 2014
Wyprowadzanie zakładów z KW

Zeszłotygodniowe spotkanie zespołu roboczego rozpatrującego kierunki działań Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW) w obszarze spółek zależnych i zakładów należących do KW miało charakter podsumowujący. Związkowcy przedstawili swoje wątpliwości wobec propozycji złożonych przez pracodawcę. Ich największy sprzeciw wzbudzają plany wyprowadzenia Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych (ZGRI), Zakładu Informatyki i Telekomunikacji (ZIT) oraz Zakładu Remontowo-Produkcyjnego (ZRP) poza Kompanię.
- Na tę chwilę nasze stanowiska są dość rozbieżne. Zarząd podtrzymuje propozycję wydzielenia zakładów, choć - naszym zdaniem - nie przedstawia przy tym żadnych konkretów, żadnych przejrzystych argumentów. My natomiast chcemy, by zakłady pozostały w strukturach Kompanii Węglowej - mówią związkowcy.
Zgodnie z pomysłami podtrzymywanymi przez Zarząd KW, wydzielone zostałyby również ZGRI i ZIT. Pierwszy zakład stałby się, podobnie jak ZRP, spółką celową. Na bazie ZIT powstałaby natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100-procentowym udziałem KW.
Jak sobie przypominamy w latach 90-tych mieliśmy już do czynienia z czymś podobnym, tj.  falową prywatyzacją oddziałów powierzchniowych. Wtedy sami zarządzający ówczesnymi spółkami węglowymi bardzo szybko doszli do wniosku, że utrzymanie przekształconych w osobne spółki oddziałów jest dużo droższe niż gdyby były one w strukturach poszczególnych kopalń. Dzisiaj na bramach tych wszystkich sprywatyzowanych spółek wiszą zardzewiałe kłódki i nikt nie pamięta, że w ogóle istniały. Ludzie doznali krzywdy, bo stali się bezrobotnymi, taki był efekt wyprowadzania oddziałów poza kopalnie. I tak też się może stać z kompanijnymi zakładami.
Co w praktyce oznaczałaby realizacja propozycji przedstawionych przez pracodawcę?
- Gdyby zakłady zostały wydzielone, pracowników przestałyby obowiązywać wszystkie zapisy układowe oraz uzgodnienia zawarte w porozumieniach zawartych przez związki zawodowe i Zarząd Kompanii na przestrzeni minionych lat. Nowe spółki, będące osobnymi podmiotami gospodarczymi, musiałyby sobie poradzić na rynku. Świadcząc usługi na rzecz KW, już na wstępie spotkałyby się ze znacznymi opóźnieniami w pozyskiwaniu pieniędzy za wykonane prace, bo przypominam, że dzisiaj termin płatności w Kompanii wynosi 120 dni.
Zdaniem związkowców, faktycznym celem proponowanych przekształceń jest zmniejszenie poziomu zatrudnienia bez względu na skutki takich działań dla pracowników i samych zakładów. Jeśli wyprowadzone z firmy zakłady upadną, a ludzie stracą pracę, przedstawiciele kierownictwa Kompanii powiedzą zapewne, że oni przecież nikogo nie zwolnili, że to rynek zadziałał, spółki sobie nie poradziły i tyle. Gdybyśmy pozwolili na takie rozwiązanie, w praktyce pozwolilibyśmy pracodawcy na podstępną likwidację miejsc pracy.
Na razie prace Zespołu Roboczego w Pionie Wiceprezesa Zarządu ds. Restrukturyzacji i Rozwoju z udziałem wiceprezesa KW Tomasza Jakubowskiego i przedstawicieli kompanijnych organizacji związkowych dobiegły końca. Strona społeczna liczy, że spory wokół przyszłości zakładów uda się rozwiązać podczas cyklu spotkań dotyczących ostatecznej formy programu restrukturyzacyjnego, w których - oprócz wiceprezesów odpowiedzialnych za poszczególne piony - powinien uczestniczyć prezes KW Mirosław Taras.
Z naszej strony była i wciąż jest wola dyskusji, z tamtej strony raczej słuchaliśmy stwierdzeń, że "tak być musi". A na zadawane przez stronę związkową pytania o konsekwencje wydzielenia zakładów ze struktur Kompanii pracodawca odpowiedzieć nie potrafił, ograniczając się do bardzo ogólnikowych stwierdzeń. Mamy nadzieję, że podczas spotkań z udziałem prezesa Kompanii ze strony pracodawcy usłyszymy nieco więcej konkretów, bo nie chce nam się wierzyć, że ktoś w tak trudnych czasach dla firmy mógłby sobie pozwalać na eksperymenty, bez wiedzy na temat skutków ich wdrożenia - podsumowują przedstawiciele związków zawodowych.

Pokaż całość »
23
lipiec 2014
Państwowe Składy Węgla

Do końca sierpnia ma powstać spółka Państwowe Składy Węgla - wynika z informacji przedstawionych podczas piątkowego posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce. - Mamy nadzieję, że powstanie tej spółki przyniesie korzyści zarówno po stronie producentów, jak i finalnych odbiorców oraz, że dzieki takiemu rozwiązaniu wyeliminowany zostanie obecnie panujący na rynku bałagan - mówią zwiazkowcy.
Nieuregulowany import węgla to jeden z problemów przeżywającej trudności branży górnictwa węgla kamiennego - wskazują eksperci, politycy i związkowcy. W tym roku, według podawanych przez media danych Eurostatu, od stycznia do kwietnia do Polski tylko z Rosji trafiło 2,5 mln ton węgla - o 32 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
Według wiceministra gospodarki Jerzego Pietrewicza, importowany węgiel psuje markę polskiego węgla. - Często pod polską marką sprzedawany jest węgiel sprowadzany. Chcemy przerwać te praktyki, bo źle to służy polskiemu węglowi i całemu sektorowi - mówi.
Jak podkreśla Pietrewicz, skala tych nieprawidłowości, co wynika z przeprowadzonych kontroli, jest duża. Przede wszystkim występuje wielkie zróżnicowanie cen i nie zależy to od transportu czy jakości czarnego paliwa. Często wykorzystywana jest niewiedza klienta o tym, co kupuje. Traci na tym nie tylko konsument, ale i Skarb Państwa.
Na początku czerwca br. Centralne Biuro Śledcze zatrzymało 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w firmie Składy Węgla, jednej z największych w kraju spółek handlujących węglem. Jak informowała wówczas policja, węgiel sprowadzany z Rosji i Kazachstanu oferowany był przez tę firmę jako polski. Nieprawidłowości dotyczyły także jego jakości i ilości. Według ustaleń śledztwa, tworzono przy tym fikcyjną dokumentację związaną z dystrybucją węgla, części transakcji w ogóle nie ewidencjonowano.
Nieprawidłowościom tym ma zapobiec państwowy system dystrybucji węgla, którego zasadniczym elementem będzie spółka Państwowe Składy Węgla. W planie jest upaństwowienie 30 proc. obrotu węglem na rynku krajowym. Projekt ma spowodować, że polski węgiel będzie tańszy (z założenia bowiem spółka Państwowe Składy Węgla ma nie generować zysków), po drugie zaś - zwiększy obroty spółek węglowych, dzięki czemu poprawi się ich sytuacja finansowa. Państwowe Składy Węgla utworzyć mają Kompania Węglowa, Katowicki Holding Węglowy oraz Węglokoks.
Podczas ostatniego posiedzenia Zespołu związkowcy postulowali, by do przedsięwzięcia tego dołączyli pozostali państwowi producenci węgla, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Tauron Wydobycie, bo tylko w ten sposób system będzie skuteczny.
Resort gospodarki, który zajmuje się projektem, waha się między dwiema koncepcjami. Pierwsza zakłada wykorzystanie infrastruktury dystrybucyjnej, którą posiadają już istniejące spółki węglowe. Druga dotyczy stworzenia sieci składów węgla od podstaw przy użyciu franczyzowego modelu rozwoju. Partnerzy otrzymywaliby licencje na prowadzenie handlu węglem w oparciu o ustalone marże. Na barkach udziałowców przedsięwzięcia spoczęłaby budowa hurtowych składów - dużych centrów logistycznych, na których opierałby się system dystrybucji.
Wg. związków hurtowe składy węgla powinny powstać w pierwszej kolejności tam, gdzie mamy białe plamy handlu polskim węglem. Jest to głównie Polska północno-wschodnia. 
Powołanie Państwowych Składów Węgla, to zaledwie pierwszy krok w porządkowaniu systemu handlu węglem w Polsce. Kolejnym powinno być m.in. skierowanie na ścieżkę legislacyjną ustawy dotyczącej koncesjonowania sprzedaży węgla, a być może i certyfikowania, jeśli chodzi o jego jakość.

Pokaż całość »

Osób on-line: 1
Wyświetlenia: 115744

Żart dnia! :-)

Wraca mąż ze szpitala gdzie odwiedzał ciężko chorą teściową i zły jak nieszczęście mówi do żony: - Twoja matka jest zdrowa jak koń, niedługo wyjdzie ze szpitala i zamieszka z nami. - Nie rozumiem - mówi żona - wczoraj lekarz powiedział mi, że mama jest umierająca! - Nie wiem co on tobie powiedział ale mnie, kur*a radził przygotować się na najgorsze.

poprzedni
WSTECZ
następny
DALEJ
2
fajny
0clock face hour hand minute hand second hand