Związek Zawodowy
"KADRA"
KW S.A. KWK "Bobrek-Centum"
w Bytomiu
tel.:
fax:
email:
32 / 71-81-343
32 / 71-81-385
Paryż 2010 Czocha 2010 Moszna 2010
AKTUALNOŚCI
O nas
Aktualnosci
Imprezy
Wycieczki
Galeria
Kontakt
Pokaż listę aktualności »
20
marzec 2015
Rozmowy w KW w dn. 19.03.2015 r.

Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r.

W dniu 19.03.2015 r odbyło się spotkanie Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Walczaka ze stroną społeczną. Głównym tematem spotkania była próba uzgodnienia wspólnego stanowiska Zarządu i Związków Zawodowych odnośnie realizacji funduszu płac za 2015 rok.
Zarząd po raz kolejny, wobec aprobaty Związków Zawodowych, zobowiązał się do wypłacenia w 2015 roku kwot średnich przyznanym kopalniom i zakładom Porozumieniem z dnia 4 lutego br.
Problemem jest uzgodnienie sposobu realizacji średniego wynagrodzenia. Zarząd nie chciał się zgodzić na przekazanie uprawnień w tej materii dyrekcjom kopalń i zakładów. Związki zawodowe z kolei domagały się rozdziału środków na kopalniach i zakładach, oczywiście po uzgodnieniach.
Strona związkowa zakończyła spotkanie wspólnym stanowiskiem w którym domaga się zgody na rozdysponowanie środków na kopalniach, po uzgodnieniach ze stroną społeczną bez żadnych dodatkowych warunków. Pozwoliłoby to na dokonanie przeszeregowań, podniesienie premii itp. w zależności od sytuacji na poszczególnych zakładach.
Zarząd Kompanii zakończył negocjacje stwierdzeniem, że zezwala na podział środków na kopalniach jednak propozycje tam wypracowane muszą być zaakceptowane przez Zarząd. Nie wykluczył takze możliwości przeszeregowań. Dla strony społecznej stanowisko Zarządu jest niejasne dlatego też uznano, że wspólne stanowisko na papierze wymusi odpowiedź która będzie obowiązującym dokumentem. Forma pisemna stanowiska zostanie niezwłocznie przekazana Zarządowi Kompanii, a następnie podana do ogólnej wiadomości

Pokaż całość »
20
marzec 2015
PORADNIK - wcześniejszych emerytur

Zasady nabywania uprawnień do wcześniejszej emerytury – dla osób urodzonych po 31 grudniu 1948 r., które udokumentowały okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, określa art.184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Z 2013 r., poz. 1440 ze zm. - tekst jednolity) Wskazany przepis oprócz warunków ogólnych, przewiduje warunki dodatkowe, które określają wiek uprawniający do przejścia na emeryturę w zależności od charakteru oraz udokumentowanej liczby lat pracy w szczególnych warunkach.

Warunki ogólne.
Zaliczamy do nich udokumentowanie na dzień 1.01.1999 r. okresu składkowego i nieskładkowego, wynoszącego co najmniej20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn, w tym okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze określony w dotychczasowych przepisach.
Przy ustalaniu wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych stosuje się zasadę:
- okresy nieskładkowe nie mogą przekraczać jednej trzeciej udokumentowanych okresów składkowych,
- uwzględnia się jak okresy składkowe:
- okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składkę,
- przypadające przed 1.07.1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po 
ukończeniu 16 lat życia,
- przypadające przed dniem 1.01.1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym 
rodziców po ukończeniu 16 roku życia,
- nieprzystąpienie do OFE, albo złożenie wniosku o przekazanie środków, 
zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody 
budżetu państwa.

Warunki nabywania prawa do emerytury.

Warunki te oraz wykaz prac zawarte zostały w przepisach art. 32 wymienionej wyżej ustawy oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub sczególnym charakterze.
Osoby, wykonujące prace na stanowiskach wymienionych w wykazie A stanowiącym załącznik do wymienionego rozporządzenia, nabędą uprawnienia do emerytury, jeżeli oprócz warunków ogólnych: udokumentują co najmniej `5 lat takiej pracy, osiągną wiek emerytalny wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
Osoby które wykonywały prace na przeróbce mechanicznej węgla, pracę przy wydobywaniu i udostępnianiu węgla brunatnego, które zostały ujęte w wykazie B,uzyskają uprawnienia emerytalne , jeżeli łącznie z warunkami ogólnymi udokumentują co najmniej 20 lat zatrudnienia przy pracach wymienionych wyżej, osiągną wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn.
Szczegółowe warunki przewidziane w art. 39 odnoszą się natomiast do pracowników, którzy nie spełniają wymaganych warunków do emerytury górniczej na podstawie art. 50a, a na dzień 1 stycznia 1999 r. posiadają udowodniony okres co najmniej 5 lat pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią, lub pracy górniczej, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na na odkrywce w kopalniach węgla brunatnego i siarki oraz w kopalniach otworowych siarki. W przypadku tej grupy osób wymagany wiek emerytalny, ustala się w ten sposób, że wiek emerytalny 65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet obniża się o 6 miesięcy za każdy udokumentowany pełny rok pracy górniczej, o której mowa wyżej, nie więcej jednak niż o 15 lat. Okres pracy górniczej stanowiącej podstawę obniżenia wieku emerytalnego ustala się na dzień przejścia na emeryturę, co oznacza, że okresy pracy górniczej – wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy po 31 grudniu 1998 r. dla pracowników wymienionych powyżej również mają wpływ na obniżenie powszechnego wieku emerytalnego. 

Ponadto osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. mogą skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę na zasadach określonych w art.46 w związku z art. 32 ustawy emerytalnej, jeżeli do dnia 31 grudnia 2008 r.:
- udokumentowały okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 20lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
- spełniły warunki dotyczące wieku,
- udokumentowały wymagany okres pracy w szczególnych warunkach,
- nie przystąpiły do OFE albo złożyły wniosek o przekazanie środkow zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem Zakładu na dochody budżetu państwa.

Zasady dokumentowania pracy w szczególnych warunkach.

Podstawowym dokumentem stwierdzającym wykonywanie prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze jest:
- świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach, wystawione według wzoru stanowiącego załącznik do resortowych aktów prawnych, lub
- świadectwo pracy zawierające odpowiedni zapis wskazujący na wykonywanie prac w szczególnych warunkach oraz wskazanie działu pozycji i nazwy aktu prawnego, w których dane stanowisko zostało wymienione.

Wymienione dokumenty winny zostać sporządzone przez:

- zakład pracy, w którym pracownik świadczył pracę, lub
- następcę prawnego zakładu pracy, lub
- zakład pracy, który przyjął pracownika na podstawie art. 23 KP,
- organ założycielski zlikwidowanych zakładów pracy, w tym przez byłe Ministerstwo Gospodarki,
- agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Należy nadmienić, że jednostki zajmujące się przechowywaniem dokumentacji zatrudnienia (archiwa) nie są uprawnione do kwalifikowania prac w szczególnych warunkach i do wystawiania świadectw wykonywania prac w szczególnych warunkach

Zasady kwalifikowania prac w szczególnych warunkach.
Kwalifikując prace w szczególnych warunkach należy kierować się następującymi zasadami:
- praca w szczególnych warunkach musi być wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przewidzianym dla danego stanowiska pracy,
- wykonywanie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, bądź wykonywanie różnego rodzaju prac, innych niż wykazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 kutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, nie może stanowić podstawy do uznania wskazanego w świadectwie okresu, jako okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
- Przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
- okresy czynnej służby wojskowej, przypadające od dnia 29.11.1967 r. do 31.08.1979 r. podlegają zaliczeniu do pracy w szczególnych warunkach, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z tej służby pracownik zgłosił pracodawcy swój powrót do pracy w celu podjęcia zatrudnienia na tych samych warunkach, u którego był zatrudniony w chwili powołania do służby. Zasady tej nie stosuje się przy ustalaniu uprawnień do emerytury na podstawie art. 46 w związku z art. 32,
- przy ustalaniu okresu pracy w szczególnych warunkach prace wykonywane na stanowiskach wymienionych w wykazie B mogą być zaliczane do okresów pracy wykonywanych na stanowiskach wymienionych w wykazie A. Jednakże prace wymienione w wykazie A nie mogą być zaliczone do do prac wymienionych w wykazie B, 
- stanowisko na którym wykonywana była praca w szczególnych warunkach, winno być zgodne z wykazem prac w szczególnych warunkach zawartym w jednym z następujących aktów prawnych:
- rozporządzeniu Rady Ministrów z 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego 
pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze,
- zarządzeniach, uchwałach resortowych wydanych na podstawie § 2 ust. 2 
wymienionego rozporządzenia – przez właściwych dla danego resortu ministrów, 
kierowników urzędów centralnych oraz centralne związki spółdzielcze dla 
podległych i nadzorowanych zakładów pracy (dotyczy zakładów pracy, w których 
takie wykazy obowiązywały).

Dokumentacja wymagana przy ubieganiu się o emeryturę.
W przypadku ubiegania się o emeryturę należy przedłożyć następujące dokumenty:
- wniosek o emeryturę (Zus Rp-1E),
- informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych (Zus Rp-6),
- dokumenty potwierdzające przebyte okresy zatrudnienia / prowadzenia działalności gospodarczej / służby wojskowej / pobierania zasiłków chorobowych / pobierania zasiłku dla bezrobotnych / urlopu wychowawczego / nauki w szkole wyższej / praktycznej nauki zawodu,
- dowody / dokumenty potwierdzające okresy nieskładkowe,
- dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
- dokumenty potwierdzające osiągnięte wynagrodzenia.

Pokaż całość »
17
marzec 2015
Kulig z KADRĄ

Wykorzystując ostatnie chwile umożliwiające zorganizowanie kuligu 20 lutego członkowie naszego Związku udali się w kierunku Kubalonki, gdzie wygodnie usadowili się w saniach góralskich i przy akompaniamencie chóralnych śpiewów skierowali się na Stecówkę.  Wspaniałe widoki ośnieżonych szczytów, dźwięk dzwonków oraz bliskość natury na wyciągnięciu ręki sprawiały, że kadrowicze z KADRY ,, Bobrka-Centrum” dali się porwać cudownemu klimatowi oraz nastrojowi wspólnej zabawy. Po przybyciu do gospodarstwa agroturystycznego wszyscy paradnie udali się do szałasu góralskiego, gdzie przy ognisku spożyli własnoręcznie upieczone kiełbaski, przepłukane łykami grzanego wina. Po zaspokojeniu pierwszego głodu przyszedł czas na zabawę na śniegu, w której oprócz dzieciaków ochoczo uczestniczyli również dorośli członkowie naszej organizacji. Po godzinnej bitwie na śnieżki oraz wspólnym zjeżdżaniu na sankach wszyscy zmęczeni udali się  w drogę powrotną w kierunku Kubalonki, gdzie w karczmie ,,U Michała” właścicielka ugościła nas wspaniałą ucztą dla podniebienia. Czegóż tam nie było. Były oscypki, był prosiaczek, były swojskie wędliny. Przy akompaniamencie kapeli góralskiej,  podane rarytasy kuchni regionalnej rozpływały się w ustach, a miejscowe trunki skutecznie poprawiały trawienie. Nasyceni wspaniałym poczęstunkiem kadrowicze ruszyli do tanecznej zabawy, która nieprzerwanie trwała do późnych godzin wieczornych. Popisy taneczne naszych członków, wspólne zabawy oraz wężyki wprawiły w osłupienie, widzącą już nie jedną zabawę obsługę karczmy. W końcu umordowani tanecznymi pląsami ruszyliśmy w drogę powrotną do Bytomia, a czas podróży wypełniliśmy wspólnymi biesiadnymi śpiewami,  kończąc kulig KADRY ,, Bobrek-Centrum” piosenką zespołu Elektryczne Gitary ,, To już jest koniec”.

Pokaż całość »
11
marzec 2015
O strategii dla górnictwa w Katowicach

Przewodniczący PZZ „KADRA” Dariusz Trzcionka, Wiceprzewodniczący Krzysztof Stefanek i Bogusław Studencki wzięli udział w dniu 9 marca 2015r. w Konferencji pt. „Wznowienie prac nad programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego” w Sali Marmurowej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkanie otworzył Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego – Sekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk. Konferencja została zorganizowana w nawiązaniu do ustaleń Porozumienia z dnia 17 stycznia 2015r. zawartego między stroną rządową, Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej SA oraz zarządami SRK, KW SA, Węglokoks SA. Jak podkreślali organizatorzy w zaproszeniu sektor górnictwa kamiennego w Polsce jest stanie najpoważniejszego od lat kryzysu. Za jego problemami stoi cały łańcuch przyczyn, których skumulowane działania odczuwa cała branża. Aby przełamać ten łańcuch potrzeba w ocenie MSP nowego programu zawierającego mechanizmy proefektywnościowe umożliwiające podjęcie konkurencji cenowej.
Pełnomocnik rządu przedstawił proces notyfikacji uchwalonej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Poinformował stronę społeczną o odbytych spotkaniach w Brukseli, które określił jako pozytywne. Wiceminister T. Tomczykiewicz przedstawił aktualne akty prawne dotyczące sektora górniczo-energetycznego oraz poinformował, że obecnie obowiązuje polityka energetyczna Polski z 2009r. natomiast trwają prace nad przygotowaniem polityki energetycznej Polski do roku 2050. Poinformował również o przygotowanych Rozporządzeniach wykonawczych do ustawy górniczej, które z deklaracji przedstawicieli rządu mają być gotowe do 30 marca br.
W czasie Konferencji odbyły się 3 panele dyskusyjne. Pierwszy z paneli dyskusyjnych prowadzony przez prof. A. Karbownika i dotyczył problematyki zasobów węgla oraz sytuacji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce na tle świata. Według badań Głównego Instytutu Geologicznego obecne zasoby węgla w Polsce wynoszą 3,8 mld ton w 150 złożach węgla.
W II panelu dyskusyjnym poprowadzonym przez Dyrektora H. Paszcza podsumowano dotychczasowe prace nad przygotowaniem programu rozwoju górnictwa w latach 2016-2020. W pracach tego Panelu uczestniczył Przewodniczący Dariusz Trzcionka, który skrytykował dotychczasowe działania właściciela, jego nadzór nad górnictwem. W ocenie przewodniczącego programy rozwoju górnictwa prowadzą do zwijania branży i obecnie potrzeba opracowania planu społecznego dla Śląska, tworzenia miejsc pracy a nie urlopów górniczych. Przewodniczący odniósł się również do potrzeby zwiększenia wydajności ale nie przez zwalnianie pracowników. 6-dniowy tydzień pracy kopalni wymaga zwiększenia zatrudnienia i spowoduje on zwiększenie kosztów funkcjonowania spółek węglowych. Koszty ogółem w roku 2014r. stanowiły 21,8 mld złotych przy kosztach wynagrodzeń wynoszących 10,6 mld złotych.
W III panelu dyskusyjnym pod kierownictwem Dyrektor Małgorzaty Niezgody z MSP przedstawiono propozycje działań restrukturyzacyjnych dla sektora.
Konferencja zakończyła się konkluzją o utworzeniu 3 zespołów roboczych, które za 2 miesiące mają przedstawić konkretne rozwiązania w zakresie :
– bezpieczeństwa energetycznego Polski,
– struktury organizacyjnej kopalń,
– ochrony środowiska i spraw pracowniczych.
W skład zespołów mają wejść przedstawiciele rządu, pracodawców, związków zawodowych i eksperci.

Pokaż całość »
11
marzec 2015
Demografia przyczyni się do bankructwa Polski

Zgodnie z oficjalnymi danymi ZUS w tym roku na bieżącą wypłatę rent i emerytur może zabraknąć nawet 61,5 miliardów złotych! Deficyt ten będzie musiał być pokryty przez rząd pieniędzmi podatników, powodując tym samym paraliż wydatków państwa w innych dziedzinach, takich jak służba zdrowia czy obronność. Niestety z roku na rok będzie coraz gorzej, bowiem liczba osób uprawnionych do pobierania świadczeń emerytalno-rentowych będzie rosnąć, a liczba osób czynnych zawodowo - spadać. Ratunkiem może być głęboka reforma finansów państwa powiązana z ograniczeniem wypływu kapitału poza granice Polski lub... kontrolowana imigracja Ukraińców w wieku produkcyjnym.
Gigantyczny deficyt ZUS to de facto śmiertelne zagrożenie dla funkcjonowania całego państwa. Jeśli rządzący będą chcieli pokrywać ten deficyt pieniędzmi podatników, to zabraknie środków na funkcjonowanie innych dziedzin, za które odpowiada państwo. W tym kontekście oczywistym staje się dokończenie procesu likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na kontach tych funduszy znajduje się jeszcze spora suma oszczędności Polaków, którą można zrabować i przeznaczyć na wypłatę bieżących emerytur. To jednak pozwoli przetrwać góra przez dwa lata.
Około 2020-2022 roku środki potrzebne na pokrycie rozszerzającej się dziury w budżecie ZUS będą już tak wielkie, że prawdopodobnie przyczynią się do bankructwa całego państwa. Oczywiście będzie można nieco opóźnić ostateczny upadek poprzez zwiększenie wysokości płaconych składek ZUS czy podniesienie podatków, ale takie rozwiązanie będzie niekorzystne z punktu widzenia gospodarki, której rozwój zostanie w ten sposób skutecznie zahamowany. Tak czy inaczej czeka nas finansowy kataklizm. Ratunkiem dla Polski może być przeprowadzenie głębokich reform, których efektem będą wielomiliardowe oszczędności oraz ograniczenie biurokracji. Dodatkowo należałoby poprawić statystyki bilansu płatniczego i ukrócić niekontrolowany dziś wypływ pieniędzy za zachodnią granicę. Niestety znając podejście do jakichkolwiek zmian rządzącej Platformy, która przez blisko osiem lat nie potrafiła zreformować dokładnie niczego, coraz realniejszy wydaje się być scenariusz według którego trzeba będzie otworzyć granicę dla masowej imigracji Ukraińców i Białorusinów do Polski. Aby skutki demograficznego tsunami nie były dla naszego państwa odczuwalne finansowo, Polska już teraz powinna rocznie przyjmować w poczet swoich obywateli około 50 tys. imigrantów w wieku produkcyjnym. Po części już to następuje. W ubiegłym roku według oficjalnych rejestrów w Polsce pracowało blisko 400 tys. Ukraińców. Liczba ta wzrosła w porównaniu do 2013 roku aż o 70 proc. Co więcej - zdecydowana większość z nich chciałaby się w Polsce osiedlić na stałe. Czy należałoby dać im taką szansę? - Zdecydowanie tak, jeśli okaże się, że nie będzie innego ratunku dla naszego kraju przed finansowym bankructwem spowodowanym demografią i masową emigracją Polaków za granicę. 

Pokaż całość »
11
marzec 2015
Polska kupuje najdroższy gaz w Europie

Z informacji ujawnionych przez rosyjską agencję prasową Interfax wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat to właśnie Polska płaciła Rosjanom za sprowadzany gaz zdecydowanie najwięcej w Europie (w naszym kraju informacje te są traktowane przez PGNiG jako tajemnica handlowa). Nie mam najmniejszych wątpliwości, że jest to efekt urzędowania w Warszawie pro-kremlowskiego rządu, który przepełniony paraliżującym strachem przed jakimkolwiek sprzeciwem wobec Moskiewskich włodarzy, dla dobrego samopoczucia Putina jest w stanie zrobić naprawdę wiele - w tym zawrzeć całkowicie niekorzystny kontrakt na dostawy gazu, którego finansowe konsekwencje odczują zwykli Polacy.
Z informacji upublicznionych przez Interfax wynika, że średnia cena sprzedawanego nam przez Gazprom 1 tys. m3 gazu w 2013 roku wynosiła 429 USD i była najwyższa w Europie. W 2014 roku spadła do poziomu 379 USD, ale mimo to nadal płaciliśmy Rosjanom najwięcej. Dla porównania - według danych zaprezentowanych przez Interfax średnie ceny rosyjskiego gazu dla państw Europy Zachodniej wyniosły w latach 2013-2014 odpowiednio: 385 i 341 USD za 1 tys. m3., to jest o 44 i 38 USD mniej niż wyniosły ceny gazu dla Polski.
Średnia cena 1 tys. m3 gazu sprzedawanego przez Gazprom:
rok ------------- 2013 ------- 2014
Polska ------- 429 USD --- 379 USD
Włochy ------ 399 USD --- 341 USD
Węgry ------- 418 USD --- 338 USD
Francja ------ 404 USD --- 338 USD
Austria ------ 402 USD --- 329 USD
Niemcy ------ 366 USD --- 323 USD
Słowacja ---- 438 USD --- 308 USD
Śr. EU Zach. - 385 USD --- 341 USD
Nie mam wątpliwości, że najwyższa cena gazu dla Polski to efekt uległości rządu PO-PSL wobec Kremla. W ciągu roku dzięki takiej postawie rządzących nami polityków płacimy około 2 miliardy złotych więcej, aniżeli w przypadku, gdyby ceny sprowadzanego zza wschodniej granicy gazu były "europejskie". Nie da się tego ukryć, że obecna ekipa rządowa zrobiła bardzo wiele dla dobra rosyjskiego przemysłu gazowego. Najpierw podpisała niekorzystną dla Polski (a bardzo korzystną dla Rosjan), długoterminową umowę gazową (pierwotnie Tusk z Pawlakiem chcieli ją zawrzeć aż do 2037 roku, ale na takie rozwiązanie nie zgodziła się Unia Europejska). Następnie umorzyła 1,2 mld zł długu Gazpromu za przesył przez polskie terytorium gazu na Zachód oraz skutecznie sabotowała powstanie ustawy regulującej kwestie wydobywania gazu łupkowego w Polsce. Jakby tego było mało w sprawie budowy gazoportu w Świnoujściu podpisała z głównym wykonawcą umowę, która w praktyce pozwala przeciągać w nieskończoność termin oddania do użytku tej inwestycji. Mając to na względzie Tusk - jako najbardziej rozpoznawalny przedstawiciel tej ekipy - powinien otrzymać od Putina order.

Pokaż całość »
11
marzec 2015
Babski Comber w PZZ KADRA

W dniu 7 marca 2015r. w Rudzie Śląskiej 350 naszych koleżanek ze związków zawodowych KADRA wzięło udział w spotkaniu w ramach cyklu licznych spotkań z okazji XXV-lecia PZZ „KADRA”. W ramach tegorocznego Święta Kobiet Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” przygotowało Babski Comber w scenerii lat PRL.  Nie zabrakło tam również członikin reprezentujących KADRA       ,, Bobrek - Centrum", które oprócz tego że świetnie się bawiły to również nadawały ton zabawie, uczestnicząc w wielu organizowanych konkursach oraz zabawach.
Przewodniczący Dariusz Trzcionka wraz z członkami Prezydium: Bogusławem Studenckim, Markiem Gacką, Krzysztofem Stefankiem oraz z Krzysztofem Stanisławskim – przewodniczącym MZZ Kadra Górnictwo, powitali zgromadzone Panie symboliczną różą z okazji Ich Święta oraz wręczali odznaki z okazji Babskiego Combru.
W trakcie świętowania naszych koleżanek przygotowano liczne gry i zabawy. Spotkanie poprowadził od strony artystycznej „Książe Lipin” Andrzej Potempa w asyście armeńskiej artystki scen operetkowych – Naira. Muzyczną oprawę zapewnił Krzysztof Cyganek (DJ – KRISS) prowadzący „Zespół bez nazwy” wraz z solistą Piotrem Herdziną. W trakcie zabaw prowadzonych przez I sekretarza „Księcia Lipin” odbyły się między innymi: pochód pierwszomajowy, „taniec brzucha”, wybór I Towarzyszki i in.
Nad zapewnieniem wyśmienitego posiłku czuwała firma Rozruch a porządku pilnowała grupa „MO” (Mietek i Olek) pełniących funkcję milicji obywatelskiej.

Pokaż całość »
11
marzec 2015
KADRA protestuje przeciwko praktykom dyrekcji CUK

MZZ Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych.
Proces restrukturyzacji Kompanii Węglowej dotyka wszystkich oddziałów i zakładów Kompanii Węglowej, w tym także pracowników Centrum Usług Księgowych. Pracownicy CUK niejednokrotnie zwracali uwagę na niewłaściwe metody zarządzania stosowane przez dyrekcję. Stare „dobre" metody sprawdziły się w procesie tworzenia Centrum, tj. zastraszanie, dawanie propozycji „nie do odrzucenia, proponowanie zmiany miejsca pracy i domaganie się natychmiastowej odpowiedzi stały się i w obecnej sytuacji firmy normą.
W tej sytuacji Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kadra" wystosował list do Wiceprezesa Kompanii Węglowej Przemysława Walczaka w którym domaga się zaprzestania stosowania „siłowych" metod zarządzania w Centrum Usług Księgowych i wznowienia czytelnych, prostych form dialogu na linii pracodawca związki zawodowe. Zdając sobie sprawę, że pracownicy CUK zasługują na wyprzedzającą i odpowiedzialną informację jaki los ich czeka związek domaga się spotkania na którym dyrekcja przedstawi plan postępowania z pracownikami w kontekście zmian w Kompanii Węglowej S.A.

Pokaż całość »
09
marzec 2015
Karczma PZZ ,, KADRA"

Przewodniczący  PZZ  KADRA pan Dariusz Trzcionka otworzył w dniu 6 marca 2015r. o godzinie 18:00 jubileuszową karczmę piwną w Hali Widowiskowej – Sportowej im. Rudzkich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej. Spotkanie zorganizowane dla gwarków górniczych odbyło się w ramach cyklu uroczystości XXV-lecia Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”. Tradycyjną Karczmę Piwną PZZ”KADRA” zorganizowano dla pracowników górnictwa węgla kamiennego, brunatnego, rud i soli, a także dla członków pozostałych sekcji naszego Związku. Na spotkanie tłumnie, w górniczym ordynku stawiły się stare strzechy i młodzi gwarkowie. Wraz z nimi świętowali, powitani przez Przewodniczącego PZZ KADRA – zaproszeni goście, a wśród nich: posłowie na Sejm RP, przedstawiciele administracji, prezesi spółek górniczych, dyrektorzy kopalń oraz przedstawiciele central związkowych.
Spotkanie Gwarków, poprowadzili zgodnie z wszystkimi kanonami Górniczych Karczm Piwnych członkowie piekarskiego kabaretu „Jestem”. Przy wtórze chóralnego śpiewu powitalnego na biesiadną salę wkroczył ze swoim orszakiem sam Prezes Karczmy – Wincenty Hajda, który po powitaniu z należytym dostojeństwem i czcią zaproszonych gości i szanownych gwarków obecnych na spotkaniu powołał „Wysokie, a w sprawach piwnych nigdy nie omylne Prezydium” w osobach kolegów Wincenty Hajda, Marek Jończyk i Marek Gacka.
W czasie rozpoczęcia uroczystości zaintonowano Hymn Kadry, następnie odbył się pochód lisów zakończony skokiem przez skórę, w trakcie którego Stara Strzecha przyjęła młodych lisów w poczet gwarków górniczych m.in. również naszego członka pana Bartłomieja Grund. Później odbyły się różne inne zabawy i konkursy: Sztafeta, Strzykawki, Śruby na desce, Harleje, Lov Kadra Travel, Rolnik Szuka Żony, Król Piwa i inne, w których prym wiedli gwarkowie reprezentujący KADRE ,, Bobrek - Centrum". Rywalizacja ław rozpalała emocje biesiadników, którzy dawali im upust w donośnym dopingu oraz głośnym śpiewom. Dla gwarków był nie ważny wynik, liczył się tylko dobry humor i przednia zabawa. Cała uroczystość była przeplatana wspólnym śpiewem i występami artystów piekarskiego kabaretu. Niestety wśród uczestników znaleźli się także gwarkowie, swoim zachowaniem i czarnym humorem nastrój karczmy psujący. Ci złapani przez Straż i doprowadzeni przed oblicze Wysokiego Prezydium karani byli przez nie z całą surowością. Można było zostać zakutym w dyby czy też poczęstowanym przez Prezesa specjalną miksturą rozjaśniającą umysł.
Zgodnie z miejscową tradycją, na karczmie PZZ „KADRA” nie mogło zabraknąć przedniego trunku oraz golonka. Dobre humory i śpiewy towarzyszące gwarkom opuszczającym naszą Karczmę potwierdziły, że zabawa była przednia, a Karczma z okazji 25-lecia PZZ „KADRA” w Rudzie Śląskiej udana.

Pokaż całość »
09
marzec 2015
Czy KW chce naprawiać kopalnie, czy je zlikwidować

Związkowcy z Kompanii Węglowej SA (KW) skrytykowali zarządy Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) i KW za brak planu naprawczego dla kopalń, które wkrótce mają trafić do SRK. Przedstawiciele strony społecznej przypuszczają, że może to być ukryta próba likwidacji zakładów przeciwko czemu w styczniu strajkowali pracownicy KW przy wsparciu kolegów z pozostałych spółek węglowych. Gwarantem realizacji porozumienia kończącego strajk i zapewniającego dalszy byt kopalniom jest polski rząd. Czy to wystarczy?
Kompanijne organizacje związkowe zarzuciły zarządom SRK i KW łamanie porozumienia zawartego 17 stycznia br. przez przedstawicieli strony rządowej, Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, zakładowych organizacji związkowych działających w KW oraz zarządów SRK, KW i Węglokoksu SA. Wskazały na przyjęte wówczas ustalenie o konieczności przygotowania planu naprawczego dla kopalń przejmowanych przez SRK. Ostateczna treść planu miała być uzgodniona ze związkami zawodowymi. - Do żadnych dyskusji a tym bardziej uzgodnień do tego momentu nie doszło. Zachodzi przypuszczenie, że Kompania Węglowa próbuje pozbyć się zorganizowanych części przedsiębiorstwa bez jakiegokolwiek planu dalszego z nimi postępowania - czytamy w pismach skierowanych do zarządów SRK i KW.
Związkowcy zaznaczyli, że obecna sytuacja rodzi poważne obawy co do prawdziwych intencji zarządzających SRK i Kompanią. - Bez jasnego sprecyzowania sposobu funkcjonowania m.in. Kopalni "Makoszowy", tzn.: wielkości wydobycia, finansowania zakupów inwestycyjnych, ilości pracowników niezbędnych do wykonywania prac, zachodzi podejrzenie o zamiar likwidowania kopalni poprzez zaniechanie działań - napisali.
Zapowiedzieli też, że w razie dalszej zwłoki ze strony zarządów SRK i KW na przesłane pisma zwrócą się z żądaniem interwencji do rządu.

Pełną treść związkowych pism publikujemy poniżej.


                                                                           Zarząd
                                                         Kompanii Węglowej S.A.
                                                             ul. Powstańców 30
                                                                  40-039 Katowice

Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Kompanii Węglowej S.A. wyrażają zdecydowaną dezaprobatę wobec łamania porozumienia zawartego ze stroną rządową oraz zarządami Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Kompanii Węglowej S.A. i Węglokoks S.A. Porozumienie zobowiązuje zarząd SRK S.A. do przygotowania uzgodnionego ze stroną społeczną planu naprawczego dla przejmowanych kopalń. Do żadnych dyskusji a tym bardziej uzgodnień do tego momentu nie doszło. Zachodzi przypuszczenie, że Kompania Węglowa próbuje pozbyć się zorganizowanych części przedsiębiorstwa bez jakiegokolwiek planu dalszego z nimi postępowania. Działania Zarządu w stosunku do Kopalni "Sośnica-Makoszowy" ewidentnie obnażają chęć powrotu do naprawy górnictwa poprzez likwidowanie kopalń.
Przypominamy, że zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 17 stycznia 2015 roku gwarantem przeprowadzenia programu naprawczego dla kopalń przejmowanych przez SRK S.A. jest Rząd RP.
Oczekujemy, zarówno od Zarządu Kompanii Węglowej S.A., jak i Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przedstawienia wspólnego planu naprawczego dla kopalń przejmowanych przez SRK S.A. Bez jasnego sprecyzowania sposobu funkcjonowania m.in. Kopalni "Makoszowy", tzn.: wielkości wydobycia, finansowania zakupów inwestycyjnych, ilości pracowników niezbędnych do wykonywania prac, zachodzi podejrzenie o zamiar likwidowania kopalni poprzez zaniechanie działań.
Brak uzgodnienia programów naprawczych przed sprzedażą zorganizowanych części kopalń do SRK S.A będzie złamaniem Porozumienia. W przypadku braku reakcji ze strony Zarządów wyżej wymienionych podmiotów zwrócimy się do gwaranta Porozumienia z żądaniem interwencji.


                                                                          Zarząd
                                                Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
                                                    ul. Strzelców Bytomskich 207
                                                                    41-914 Bytom

Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Kompanii Węglowej S.A. wyrażają zdecydowaną dezaprobatę wobec łamania porozumienia zawartego ze stroną rządową oraz zarządami Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Kompanii Węglowej S.A. i Węglokoks S.A. Porozumienie zobowiązuje zarząd SRK S.A. do przygotowania uzgodnionego ze stroną społeczną planu naprawczego dla przejmowanych kopalń. Do żadnych dyskusji a tym bardziej uzgodnień do tego momentu nie doszło. Zachodzi przypuszczenie, że Kompania Węglowa próbuje pozbyć się zorganizowanych części przedsiębiorstwa bez jakiegokolwiek planu dalszego z nimi postępowania. Działania Zarządu w stosunku do Kopalni "Sośnica-Makoszowy" ewidentnie obnażają chęć powrotu do naprawy górnictwa poprzez likwidowanie kopalń.
Przypominamy, że zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 17 stycznia 2015 roku gwarantem przeprowadzenia programu naprawczego dla kopalń przejmowanych przez SRK S.A. jest Rząd RP.
Oczekujemy, zarówno od Zarządu Kompanii Węglowej S.A., jak i Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przedstawienia wspólnego planu naprawczego dla kopalń przejmowanych przez SRK S.A. Bez jasnego sprecyzowania sposobu funkcjonowania m.in. Kopalni "Makoszowy", tzn.: wielkości wydobycia, finansowania zakupów inwestycyjnych, ilości pracowników niezbędnych do wykonywania prac, zachodzi podejrzenie o zamiar likwidowania kopalni poprzez zaniechanie działań.
Brak uzgodnienia programów naprawczych przed sprzedażą zorganizowanych części kopalń do SRK S.A będzie złamaniem Porozumienia. W przypadku braku reakcji ze strony Zarządów wyżej wymienionych podmiotów zwrócimy się do gwaranta Porozumienia z żądaniem interwencji.

Pokaż całość »

Osób on-line: 2
Wyświetlenia: 181228

Żart dnia! :-)

Dwóch facetów wraca z przyjęcia z okazji Halloween i postanawia skrócić sobie drogę przez cmentarz. Na środku cmentarza przestraszył ich odgłos pukania dochodzący z osnutych mgłą zakamarków. Dygocząc ze strachu spostrzegli starca z młotkiem i dłutem kującego w jednym z nagrobków. - Na Boga! Przestraszył nas pan na śmierć! Myśleliśmy, że jest pan duchem! Czemu pan pracuje tak późno w nocy? - Te głupki... - zamruczał dziadek - pomylili moje nazwisko!

poprzedni
WSTECZ
następny
DALEJ
1
słaby
1clock face hour hand minute hand second hand